Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje poduzetnišva i seoskog turizma na području Općine Sikirevci u 2019. godini

Temeljem Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva , seoskog turizma i demografske revitalizacije na području Općine Sikiervci za 2019. godinu, Klasa: 302-01/19-01/1, Urbroj: 2178/26-02-19-1 od 15. svibnja 2019. godine,općinski načelnik Općine Sikirevci raspisuje:

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje poduzetništva i seoskog turizma na području Općine Sikirevci u 2019. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Sikirevci namijenjenih financiranju aktivnosti i projekata koji imaju utjecaj na povećanju broja smještaja kapaciteta te podizanje kvalitete postojeće turističke ponude na području općine Sikirevci , te poticanje razvoja poduzetništva kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, boljeg informiranja u poduzetništvu, za realizaciju poduzetničkih podhvata te podizanje razine poduzetničke kulture na području općine Sikirevci.

U cilju poticanja u 2019. godini dodijeliti će se financijska sredstva za realizaciju sljedećih mjera:
Mjera 2.Subvencije za poticanje razvoja turističke ponude-soba za najam
Mjera 3. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

 

MJERA 2. POTPORE ZA POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKE PONUDE-SOBA ZA NAJAM

– vrsta objekta-objekti u domaćinstvu- kuća za odmor, soba, apartman, studio apartman

Općina Sikirevci odjeljuje nepovratne potpore trgovačkim društvima, obrtima, OPG-e i fizičkim osobama sa područja Općine Sikirevci koji će pružati usluge navedene u Mjeri 2.
Potpora može iznositi najviše 8.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.
Zahtjevi se podnose na Obrascu 1. uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:
1. preslika potvrde o kategorizaciji smještaja (dvije zvjezdice i više)
2. preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva
3. potvrda da subjekt nema dugovanja prema Općini Sikirevci po bilo kojoj osnovi –

 

MJERA 3. POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA I OBRTIMA

Općina Sikirevci dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo u 2019. godini, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Sikirevci za sljedeće namjene:
1. izrada poslovnih planova /investicijskih programa
2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja
3. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.)
4. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja)
5. nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva
6. izrada web stranica te tiskanja promotivnih materijala
7. dopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje

Pravo na potporu imaju i trgovačka društva i obrti koji su upisani u registar Trgovačkog suda ili Obrtni registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu.
Potpora može iznositi najviše 7.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.
Zahtjevi se podnose na Obrascu 1. uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:
1. preslika registracije (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog registra) s datumom izdavanja u 2019.god.
2. preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju,
3. potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja,
4. preslika računa za nabavku opreme ili troškove otvaranja obrta odnosno trgovačkog, društva, izrade dokumentacije, planova ili studija, te ostale dokumentacije ili opreme
5. potvrda da subjekt nema dugovanja prema Općini Sikirevci po bilo kojoj osnovi.

2. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.
Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni Javni poziv moguće je preuzeti u Općini Sikirevci, Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci, na adresi ul .Ljudevita Gaja br.4/A , 35224 Sikirevci, te na web stranicama Općine Sikirevci ,www.opcina-sikirevci.hr. Ostale informacije mogu se zatražiti na telefonskom broju 035/481-215.
Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi na adresu: Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/a, 35224 Sikirevci ili se predaje osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sikirevci-tajništvo općine.
Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 25. prosinca 2019. godine.
Korisnici potpore u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore ne smiju imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Općini Sikirevci.
Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak potpore.
Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci mogu zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku, a u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim. Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju. Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sredstva potpore uplaćuju se na žiro račun korisnika , br. IBAN-a .
Realizacija potpore u roku od 8 dana , na temelju donošenja Odluke o dodjeli potpore, osim ako pojedinom mjerom nije određen drugi rok plaćanja.
Odluku o dodjeli potpore donosi Općinski načelnik Općine Sikirevci iz ovog programa . Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro-račun korisnika općinske subvencije odnosno podnositelja zahtjeva
Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 72/13, 141/13), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti
OPĆINA SIKIREVCI
Općinski načelnik:
Josip Nikolić, dipl.ing.

KLASA: 302-01/19-01/1
URBROJ:2178/26-01-19-02
SIKIREVCI, 22.listopad 2019.

 

PRILOZI

Javni poziv potpore poduzetništvo i seoski turizam 2019

Obrazac-zahtjeva-2019.g.

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10, 77/11 i 25/13), Općina Sikirevci kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Općina Sikirevci objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom vjesniku Brodsko-posavske županije i na web stranici Općine Sikirevci. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

Skip to content