Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti na području Općine Sikirevci za 2019. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 01/18) i Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva, seoskogturizma i demografske revitalizacije na području Općine Sikirevci za 2019. godinu (KLASA:302-01/19-02/1, URBROJ:2178/26-02-19-1 od 15.svibanj 2019. godine), Općinski načelnik Općine Sikirevci, objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti na području Općine Sikirevci za 2019. godinu

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Europske Unije o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom komisije (EZ) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Sikirevci s ciljem oporavka povratka stanovništva s ciljem poboljšanja gospodarske i društvene situacije.

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti na području Općine Sikirevci u 2019. godini za sljedeće mjere:

 1. MJERA 1. Izgradnja novih stambenih objekata-obiteljske kuće
 2. MJERA 5. Potpore u kupovini izgrađenih obiteljskih objekata

 

KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Dodjelu potpora mogu tražiti za:
MJERA 1. Izgradnja novih stambenih objakata-obiteljske kuće
Ciljevi: Smanjenje trenda iseljavanja stanovništva s područja općine, posebno mladih obitelji.
Nositelj: Općina Sikirevci, Jedinstveni upravni odjel
Korisnici:Fizičke osobe- državljani Republike Hravtske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Sikirevci, , te fizičke i pravne osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjivanja na području Općine Sikirevci.

Namjena, uvjeti i visina potpore:

 • izgradnja obiteljske kuće
 • u 2019. godini otvoreno gradilište , faza izgradnje
 • kuća pod krov
 • zahtjev za isplatu 20.000,00kn.

Prihvatljivi korisnik po Mjeri 1. je onaj koji:

 • Ima podmirene sve dospjele obveze prema Općini Sikirevci
 • Ispunjava ostale uvjete iz Javnog poziva.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjevu za subvenciju:

 • Popunjeni Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore za izgradnju nove obiteljske kuće
 • Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe,
 • Presliku računa o izrađenoj dokumentaciji,
 • Dokaz o plaćanju računa,
 • Preslika kartice žiro-računa s pripadajućim IBAN-om,
 • Potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Sikirevci
 • Izjava o ne postojanju dvostrukog financiranja
 • Dokaz o otvorenom gradilištu u 2019.godini

Podnositelju zahtjeva za potporu koji ima dugovanja prema Proračunu neće se odobriti subvencija.
Korisnik je dužan omogućiti Davatelju potpore kontrolu namjenskog trošenja sredstava potpore. Isplata najmenskih sredstava vrši se uvidom u stanje na terenu da je objekt stavljen pod krov. Korisnik koji nenamjenski utroši sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti i gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Sikirevci.

MJERA 5. Potpore u kupovini izgrađenih obiteljskih objekata.
Ciljevi: Smanjenje trenda iseljavanja stanovništva s područja općine, posebno mladih obitelji, poticanje doseljavanje stanovništva , posebno mladih te poticanje demografske obnove.
Nositelj: Općina Sikirevci, Jedinstveni upravni odjel
Namjena, uvjeti i visina potpore: kupovina nekretnine na području općine za stanovanje – visina potpore 10.000,00kn ,
Prihvatljivi korisnik po Mjeri 5. je onaj koji:
• Ima podmirene sve dospjele obveze prema Općini Sikirevci
• Ispunjava ostale uvjete iz Javnog poziva.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjevu za subvenciju:
• Popunjeni Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore
• Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe,
• Presliku kupoprodajnog ugovora,
• Dokaz o promjeni prebivališta na adresi gdje je kuća kupljena,
• Preslika kartice žiro-računa s pripadajućim IBAN-om,
• Potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Sikirevci
Podnositelju zahtjeva za potporu koji ima dugovanja prema Proračunu neće se odobriti subvencija.
Korisnik je dužan omogućiti Davatelju potpore kontrolu namjenskog trošenja sredstava potpore. Korisnik koji nenamjenski utroši sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti i gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Sikirevci.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 25. prosinca 2019. godine odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu. Zahtjeve za potporu zainteresirani mogu dobiti u Općini Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 4/a, 35 224 Sikirevci ili preuzeti na internetskim stranicama www.opcina.sikirevci.hr.

Zahtjev za dodjelu potpore dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu osobno ili poštom na adresu: Općini Sikirevci, ul. Ljudevita Gaja 4/a, 35 224 Sikirevci, s naznakom „Zahtjev za potporom male vrijednosti 2019“.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.

Postupak obrade podnesenih zahtjeva provodi Jedinstveni upravni odjel, a odluku o dodjeli potpore na osnovu kojeg će Jedinstveni upravni odjel izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za potporu donosi Općinski načelnik.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za subvenciju, neće se razmatrati.
Potpora se isplaćuje jednokratno do utroška osiguranih sredstava.

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na službenoj internetskoj stranici Općine Sikirevci, www.opcina.sikirevci.hr i na oglasnoj ploči Općine Sikirevci, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Sikirevci, na telefon 035/481-215, ili putem e-maila: opcina.sikirevci@gmail.com.

OPĆINA SIKIREVCI
Josip Nikolić, dipl.ing. općinski načelnik

 

PRILOZI

3.-Javni-poziv-za-dodjelu-potpora

3.-Zahtjev-za-potporu

3.-Zahtjev-za-potporu.MJERA 5docx

Obrazac-Izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

Zahtjev – nepostojanje duga

 

Skip to content