Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sikirevci i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Sikirevci

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine Republike Hrvatske br. 82/2015 i 118/2018) i članka 4. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 126/2019, 17/2020) i članka 46. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.1/18.), općinski načelnik Općine Sikirevci donosi:

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sikirevci i
imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera civilne zaštite Općine Sikirevci

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Stožera civilne zaštite Općine Sikirevci (u daljnjem tekstu stožer civilne zaštite), sastav stožera, uvjeti za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera te način rada stožera.

Članak 2.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite imenuju:

 1. Mario Joskić, za načelnika stožera civilne zaštite,
 2. Josip Matić, za zamjenika načelnika stožera civilne zaštite.
 3. Martin Živić, član stožera za protupožarnu zaštitu
 4. Frano Tomas, član stožera za komunalne djelatnosti
 5. Ilija Lučić , član stožera predstavnik policijske uprave
 6. Jadranka Čorluka, član stožera predstavnik službe civilne zaštite
 7. Darko Lacković, član stožera za medicinsko zbrinjavanje
 8. Eugen Cvitan, član stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
 9. Josip Dujak , član stožera za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju – HCK
 10. Damir Kovačević, član stožera zapovjednik postrojbe CZ
 11. Tomislav Šakić, član predstavnik HGSS

NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

Stožeri civilne zaštite obavljaju zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu pripremaju detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju reagiranjem sustava civilne zaštite, obavljaju poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Načelnik stožera civilne zaštite koji operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, odlukom određuje koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 5.

Stožeri civilne zaštite mogu biti stavljeni u stanje pripravnosti ili aktivirani, uvažavajući stvarne okolnosti.
Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi načelnik stožera.

Članak 6.

Kada se sustavima ranog upozoravanja ili kroz međunarodnu razmjenu najavi mogućnost nastajanja velike nesreće i katastrofe, stožeri civilne zaštite sukcesivno podižu razinu pripravnosti stožera.
Odluku o aktiviranju i načinu rada stožera donosi načelnik stožera.
Stožer civilne zaštite stavlja se u stanje pripravnosti kada prijeti realna opasnost od nastanka velike nesreće ili katastrofe ili kada se na području lokalne samouprave proglasi stanje velike nesreće.

Članak 7.

Kada se proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, stožer civilne zaštite preuzima sve poslove usklađivanja, djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih posljedica.

Stožer civilne zaštite aktivira se kada se na području njegove nadležnosti proglasi stanje velike nesreće.

Članak 8.

U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima, stožer može raditi u punom ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima.

Članak 9.

Načelnik stožera civilne zaštite u slučaju kada je utvrđena vjerojatnost nastajanja velike nesreće ili načelnik općine kada velika nesreća nastupi, na sjednice stožera civilne zaštite može u slučaju potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa grada, drugih pravnih osoba i udruga građana, kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 10.

Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete za rad stožera civilne zaštite osigurava Jedinstveni upravni odjel sukladno odluci načelnika.

Članu stožera civilne zaštite, tijelo koje predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog područja, a što se utvrđuje planom djelovanja civilne zaštite, vanjskim planom civilne zaštite i operativnim planovima civilne zaštite pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

Članak 11.

Način rada stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi načelnik.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Pozivanje i aktiviranje stožera civilne zaštite nalaže načelnik stožera, a provodi se prema planovima djelovanja civilne zaštite.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Sikirevci i Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Sikirevci i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite općine Sikirevci(“Službeni vjesnik Brosk-posavske županije” br, 13/2016 i 11/2017.).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije” i na web stranici općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 810-01/20-01/4
URBROJ:2178/26-01-20-01
Sikirevci,23.ožujak 2020.

Načelnik

 

PRILOZI

ODLUKA O STOŽERU SIKIREVCI

Skip to content