J A V N E R A S P R A V E u postupku procjene utjecaja na okoliš poboljšanja plovnosti rijeke Save za dionicu od rkm 329+000 do rkm 315+000 i od rkm 312+200 do rkm 300+000, Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, kao koordinator provedbe javne rasprave, temeljem članaka 160., 162. i 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članaka 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), te Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom (Klasa: UP/I-351-03/19-08/43, Urbroj: 517-05-1-1-21-26, od 6. listopada 2021. god.), objavljuje početak

J A V N E R A S P R A V E u postupku procjene utjecaja na okoliš poboljšanja plovnosti rijeke Save za dionicu od rkm 329+000 do rkm 315+000 i od rkm 312+200 do rkm 300+000, Brodsko-posavska županija

 

PRILOZI

Obavijest- Večernji list, plovnost rijeke Save

Skip to content