Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci i raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Sikirevci – mala Poduzetnička zona „Vašarište“ Sikirevci („Službeni glasnik Općine Sikirevci “ broj: 1/23) i članka 3. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 10/11), Općinsko vijeće Općine Sikirevci raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci u k.o. Sikirevci -građevinski placevi „Vašarište“ i mala Poduzetnička zona „Vašarište“ Sikirevci

(u daljnjem tekstu: „Natječaj“)

 1. Predmet Natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci u katastarskoj općini Sikirevci – zemljište u građevinskoj zoni- placevi Vašarište ,prema početno utvrđenoj cijeni , kako slijedi:

 

Tablica 1. Zemljište u građevinskoj zoni u vlasništvu Općine Sikirevci kako slijedi:

Redni   br.k.č.    Oznaka    površina      Početna cijena       Jamčevina      Početna cijena            Jamčevina

5% €                                                     5%

Broj                    parcele             m2                  zemljišta                                         zemljišta

( plaćanje u cijelosti  )                      ( plaćanje u 30.obroka)

€                           €                                 €                         €

1.      368/24       P-1          683m2          4.421,93             221,10                5.085,54             254,28
2.      368/25       P-2          615 m2         3.981,68             199,08                4.645,30              232,26
3.      368/26       P-3          615 m       3.981,68             199,08                4.645,30               232,26
4.      368/27       P-4          615 m2         3.981,68             199,08                4.645,30              232,26
5.      368/28       P-5          615 m2         3.981,68             199,08                4.645,30              232,26
6.      368/29        P-6         615 m2         3.981,68             199,08                4.645,30              232,26
7.      368/31       P-8          615 m2         3.981,68             199,08                4.645,30               232,26

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,5345 kuna

 1. Predmet Natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci u katastarskoj općini Sikirevci -Mini Poduzetnička zona „Vašarište“ prema početno utvrđenoj cijeni, kako slijedi:

Tablica 2. Mini Poduzetnička zona „Vašarište“, za prodaju:

Rbr. br. ZKul. k.o. Br.k.č. Oznaka zemljišta     Površina

Jutro  čhv     m2

Početna cijena u € po m2 Ukupna početna cijena € Jamčevina 5%  €
1. 1669 Sikirevci 413/7 pašnjak 2573 2,12 5.454,76 272,74
2. 1605 Sikirevci dio 413/2 pašnjak cca 13000 2,12 31.638,88 1.581,94

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,5345 kuna

 

Nekretnine pod točkom 1.  Natječaja: prodaju se kao pojedinačne u posjedu su Općine Sikirevci te je Općina Sikirevci vlasnik istih 1/1, iste se nalaze unutar građevinskog područja, predviđene za izgradnju objekata(obiteljskih kuća)-gradnja stambenih prostora.

Nekretnine pod točkom 2.  Natječaja: prodaju se kao pojedinačne. Nekretnina pod rednim brojem 1. posjeduje projektnu dokumentaciju, s namjenom izgradnje višenamjenske zgrade. Sukladno potrebama ponuditelja nekretnina pod rednim brojem 2. moguće je izvršiti parcelaciju pojedinih čestica u kojem slučaju Općina Sikirevci snosi troškove parcelacijskog elaborata kao i sve ostale troškove koji bi mogli proizići u svezi s privođenjem namjeni nekretnine. U posjedu su Općine Sikirevci te je Općina Sikirevci vlasnik istih 1/1, iste se nalaze unutar građevinskog područja, predviđene za gospodarsku namjenu – gradnja poslovnih objekata – proizvodna i uslužna djelatnost na području Općine Sikirevci.

 1. Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj. Pravo podnošenja ponuda imaju i strani državljani i pravne osobe sukladno odredbama članka 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), (dalje u tekstu: „ponuditelj“) koji prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina
 2. Nekretnine iz točke 1. i 2. ovog Natječaja mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci na telefon: 035/481-215.
 3. Pristigle ponude za nekretnine iz točke 2. ovog natječaja pristupi će se bodovanju ,a vrši se prema kriterijima navedenim u tablici:
KRITERIJ BODOVANJE
R.br. Opis Način izračuna Bodovne grupe Broj bodova
1. Visina ponuđene cijene Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan Formula za izračun broja bodova:

Pc

Cp=….. x 10

Nc

Cp- cijena ponude

Pc- ponuđena cijena

Nc- najviša ponuđena cijena

max.10

bodova

2. Broj zaposlenih radnika u Zoni* Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan Svaki zaposleni radnik u Zoni ima vrijednost 1 bod (npr. 10 radnika je 10 bodova) 1 bod
3. Visina ulaganja u gradnju i opremanje prostora Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan
do 400.000,00 EURA
od 400.000,00 EURA
više od 800.000,00 EURA
1 bod
2 boda
 

3 boda

4. Vrsta djelatnosti Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan
Proizvodna djelatnost
Uslužna djelatnost
10 bodova
2 boda
5. Ponuditelj ima registrirano sjedište ili izdvojeni pogon na području Općine Sikirevci Podatak se utvrđuje uvidom u sudski  ili drugi odgovarajući registar
DA
NE
2 boda
1 bod
6. Ponuditelj daje ponudu za kupnju cjelovite čestice Podatak se utvrđuje uvidom u ponudu
DA
NE
2 bodova
1bodova

*Zona – odnosi se na Mini Poduzetnička zona „Vašarište“ Općina Sikirevci  zadržava pravo tražiti i dodatnu dokumentaciju potrebnu za dokazivanje kriterija navedenih u tablici Natječaja.

Ukoliko je cijena za pojedinu Nekretninu u ponudi izražena u iznosu manjem od iznosa utvrđenog u tablici točke 1.  i 2. ovog Natječaja, ponuda se smatra nevaljanom i neće se razmatrati te se kriteriji neće utvrđivati/bodovati. U slučaju da dva ili više ponuditelja imaju isti broj bodova, prednost kod kupnje ima onaj ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u urudžbenom zapisniku Općine Sikirevci.

O zaprimanju ponuda koje su pristigle osobno Jedinstveni upravni odjel sastavlja upisnik  o zaprimanju ponude.

 1. Natječaj za prodaju nekretnina provodi se prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama koje moraju sadržavati:

– za fizičke osobe: ime i prezime ponuditelja, adresu prebivališta, OIB, broj telefona i adresu elektroničke pošte,

– za pravne osobe: ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, naziv i adresa sjedišta, OIB ponuditelja, matični broj, broj telefona i adresu elektroničke pošte,

– broj tablice iz Natječaja, redni broj nekretnine, naziv k.o., z.k.uložak, broj katastarske čestice, površina za koju se daje ponuda – točna oznaka nekretnine,

– iznos koji ponuditelj nudi u ime kupovine izražen u eurima (brojkom i slovima),

– preslika osobne iskaznice, za fizičke osobe,

– izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 (trideset) dana računajući od dana objave Natječaja, za pravne osobe

– Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državi odnosno potvrdu o nepostojanju dugovanja ne starija od 30 (trideset) dana računajući od dana objave Natječaja, za pravne osobe

– Poslovni plan ponuditelja (s naglaskom na planiranu djelatnost, namjenu zemljišta, planirane poslovne aktivnosti, planiranu vrijednost ulaganja, planirane rokove početka/završetka ulaganja/izgradnje poslovnog objekta, obim i dinamiku zapošljavanja), za pravne osobe

– podatke o planiranoj veličini poslovnog objekta u m2 koje će se izgraditi,

– kratak opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj trenutno zaposlenih, razlozi ulaska u Mini Poduzetničku zonu „Vašarište“ Sikirevci, za pravne osobe

– planiran broj novozaposlenih radnika, za pravne osobe

– planirana ulaganja i izvore financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja, za pravne osobe

– BON 2 ili SOL 2 ne stariji od 30 (trideset) dana računajući od dana objave javnog natječaja (račun ponuditelja ne smije biti blokiran više od 30 (trideset) dana u prethodnih 6 (šest) mjeseci, za pravne osobe

– dokaz o uplati jamčevine u visini od 5% početne cijene nekretnine, fizičke i pravne osobe

– podatak o računu na koji će se vratiti jamčevina ukoliko ponuditelj ne bude odabran, fizičke i pravne osobe

U trenutku podnošenja ponude ponuditelj ne smije imati dugovanje prema Općini Sikirevci.

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena i  pisana  na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuditelj može dati jednu ponudu za jednu nekretninu.

Ponuda mora biti izražena u eurima.

Sudjelovanjem u ovom natječajnom postupku ponuditelj je suglasan da se osobni podaci ponuditelja mogu koristiti i objavljivati u svrhu provedbe natječaja. Podnošenje ponude ima pravni značaj prihvaćanja svih uvjeta natječaja i svih posljedica koje iz toga proizlaze.

 1. Prilikom podnošenja ponude, plaća se jamčevina na žiro račun Općine Sikirevci broj IBAN HR85 2390001 1857000000 s pozivom na broj HR67 7706 – OIB ponuditelja, svrha doznake: jamčevina. Jamčevina iznosi 5% od utvrđene početne cijene nekretnine koju je potrebno uplatiti. Dokaz o uplaćenoj jamčevini mora biti priložen uz ponudu, u protivnom ponuda se smatra nevaljanom. Uplata jamčevine vrši se nalogom za plaćanje. U slučaju odustajanja od kupnje u bilo kojoj fazi natječajnog postupka od strane ponuditelja, pa i ukoliko ponuditelj bude odabran u natječajnom postupku nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija i naknadno odustane od zaključenja ugovora ili ne plati kupoprodajnu cijenu u rokovima utvrđenim ovim Natječajem, isti gubi pravo na povrat jamčevine te Općina Sikirevci zadržava jamčevinu u cijelosti. Ponuditelju koji nije odabran u postupku natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka Natječaja, dok se položena jamčevina ponuditelja čija je ponuda najpovoljnija odnosno je prihvaćena zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Za Nekretninu iz točke 1.ovog Natječaja najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je pod uvjetom da je ponuditelj dao ponudu za cijenu Nekretnine utvrđenu ovim Natječajem ili višu, a pri tome ispunjava i sve druge uvjete natječaja i da je dostavio svu potrebnu dokumentaciju. U slučaju odustajanja iz bilo kojeg razloga prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem se smatra slijedeći ponuditelj koji je dao ponudu približno prvom najboljem ponuditelju. Ponuditelj je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, jednokratno uplatiti na žiro račun Općine Sikirevci odmah po zaključenju  kupoprodajnog ugovora, a najkasnije s danom ovjere ovoga ugovora unutar kojeg roka se obvezuje dostaviti Općini Sikirevci dokaz o uplati razlike kupoprodajne cijene. U slučaju zakašnjenja, ponuditelj je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Za Nekretninu iz točke 2.ovog Natječaja najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ostvario najveći broj bodova temeljem kriterija utvrđenih ovim Natječajem, pod uvjetom da je ponuditelj dao ponudu za cijenu Nekretnine utvrđenu ovim Natječajem ili višu, a pri tome ispunjava i sve druge uvjete natječaja i da je dostavio svu potrebnu dokumentaciju. U slučaju odustajanja iz bilo kojeg razloga prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem se smatra slijedeći ponuditelj koji ima najveći broj bodova. Ponuditelj je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, jednokratno uplatiti na žiro račun Općine Sikirevci odmah po zaključenju privremenog kupoprodajnog ugovora, a najkasnije s danom ovjere ovoga ugovora unutar kojeg roka se obvezuje dostaviti Općini Sikirevci dokaz o uplati razlike kupoprodajne cijene. U slučaju zakašnjenja, ponuditelj je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

 1. Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti  kupoprodajni ugovor s Općinom Sikirevci u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nekretnine iz točke 1. ovog natječaja .Ponuditelj je obvezan sklopljene ugovore potpisati i vratiti Općini Sikirevci u roku 8 (osam) dana od dana primitka istih, u protivnome će se smatrati da je odustao od natječaja odnosno od kupovine nekretnine. Ugovorenu prodajnu cijenu ponuditelji iz točke 1.  mogu  platiti jednokratno, ili u obrocima na 30 obroka s tim da je dužan priložiti  bjanco zadužnicu na 4.645,30 € ,te mu se upisuje založno pravo Općine Sikirevci dok se nekretnina ne otplati u cijelosti.
 2. Odabrani ponuditelj iz točke 2. red. broj 1.ovog natječaja obvezan je sklopiti prijevremeni kupoprodajni ugovor s Općinom Sikirevci u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  i Ugovor o pravu građenja na predmetnoj nekretnini . Konačni kupoprodajni ugovor s kupcem sklopit će se danom ishođenja uporabne dozvole za početak rada poslovnog objekta, a najkasnije 2 (dvije) godine od dana zaključenja privremenog kupoprodajnog ugovora, isti će sadržavati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva. Ponuditelj je obvezan sklopljene ugovore potpisati i vratiti Općini Sikirevci u roku 8 (osam) dana od dana primitka istih, u protivnome će se smatrati da je odustao od natječaja odnosno od kupovine nekretnine.

Ponuditelj iz točke 2. red.br. 2. ovog Natječaja s kojim bude sklopljen konačni kupoprodajni ugovor temeljem ovog Natječaja ne može promijeniti namjenu niti opteretiti nekretninu bez suglasnosti Općine Sikirevci, sve do završetka izgradnje poslovnog subjekta odnosno ishođenja uporabne dozvole. Ponuditelj je dužan ishoditi svu potrebnu dokumentaciju i završiti s izgradnjom poslovnog objekta najkasnije u roku 2 (dvije) godine od zaključenja privremenog kupoprodajnog ugovora, temeljem ovog Natječaja.

 1. U slučaju da ponuditelj iz točke 2. ovog Natječaja u navedenom roku od 2 (dvije) godine, ne okončaju radove i ne ishode uporabnu dozvolu, navedeni rok može se produžiti još najviše za 1 (jednu) godinu zbog izvanrednih opravdanih okolnosti. U slučaju da ponuditelj u navedenim rokovima, ne ishodi uporabnu dozvolu, Općina Sikirevci će zatražiti brisanje uknjiženog prava građenja na Nekretnini, a ponuditelj gubi pravo na povrat uplaćene kupoprodajne cijene.
 2. U slučaju nepotpisivanja ugovora ili neplaćanja kupoprodajne cijene u rokovima utvrđenim ovim Natječajem, prihvat ponude smatra se opozvanim, a ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine.
 3. Povjerenstvo za provedbu natječaja je Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo za provedbu natječaja“) koje provodi Postupak natječaja. Jedinstveni upravni odjel po ovom natječajnom postupku zaprima ponude do 25. u mjesecu za tekući mjesec do 15,00 sati nakon čega u 16,00 sati se Povjerenstvo za provedbu natječaja sastaje, otvara i razmatra zaprimljene ponude. Ukoliko posljednji dan za zaprimanje ponuda pada na neradni dan, zadnji dan za zaprimanje ponuda je idući radni dan do 15,00 sati. O otvaranju ponuda vodi se zapisnik. Provodi se javno otvaranje ponuda. Ponuditelji odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici uz predočenje odgovarajućeg ovlaštenja imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda. Javno otvaranje ponuda provodi se u poslovnim prostorijama Općine Sikirevci na adresi Ljudevita Gaja, 35224 Sikirevci. Ponude zaprimljene nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda utvrđenog ovim Natječajem razmatraju se u idućem mjesecu.
 4. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja.
 5. Ponuda za Natječaj po točki 1. s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI U K.O. SIKIREVCI – GRAĐEVINSKI PLAC „VAŠARIŠTE“ SIKIREVCI

Ponuda za Natječaj po točki 2. s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI U K.O. SIKIREVCI – MINI PODUZETNIČKA ZONA „VAŠARIŠTE“ SIKIREVCI “  od dana objave Natječaja na oglasnoj ploči Općine Sikirevci, u tjednom listu „Posavska Hrvatska“ kao i na mrežnoj stranici Općine Sikirevci, poštom preporučeno ili osobno, na adresu Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/a, 35224 Sikirevci do 25. u mjesecu za tekući mjesec do 15,00 sati. Natječaj ostaje otvoren i ponude se zaprimaju do prodaje svih nekretnina u cijelosti, a pristigle ponude se otvaraju i razmatraju jednom mjesečno na način utvrđen ovim Natječajem.

 1. Općina ne odgovara za eventualnu neusklađenost podataka koji se odnose na površinu, kulturu ili namjenu Nekretnine, a koji mogu proizaći iz katastarske, zemljišnoknjižne i druge dokumentacije i stvarnog stanja u prostoru što isključuje sve naknadne prigovore ponuditelja.
 2. Porez na promet nekretnina, troškove ovjere potpisa kao i sve druge troškove upisa prava vlasništva u zemljišnim knjigama i drugim javnim knjigama snosi ponuditelj.
 3. Nepravodobne, nepotpune, nejasne, kao i ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene, neće se razmatrati.
 4. Općina Sikirevci pridržava pravo eventualnog ispravljanja podataka iz Natječaja te zadržava pravo ne odabrati najpovoljnijeg ponuditelja za bilo koju nekretninu iz ovog Natječaja te poništiti ovaj Natječaj u cijelosti ili djelomično, bez posebnog obrazloženja i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim ponuditeljima.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SIKIREVCI

KLASA: 940-01/23-01/2

URBROJ:2178-26-02-23-01

Sikirevci, 24. veljača 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Zovko,v.r.

1. Obrazac Ponude Opcina Sikirevci

2.Obrazac Ponude Opcina Sikirevci

 

 

 

Skip to content