Gdje sam: Dokumenti / Odluke [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
2016
Odluke i drugi opći akti izvršnog i predstavničkog tijela Općine Sikirevci u 2016. godini


Dopuna odluke o nerazvrstanim cestama
Dopunjeni popis nerazvrstanih cesta
Zaključak o prihvaćanju programa deratizacije

Odluka o pokretanju postupka zaduženja
Odluka o prihvaćanju promjene međa
Odluka o prijenosu vlasničkih udjela u "Posavskoj Hrvatskoj"


Izvješće o radu načelnika
Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika
Odluka o imenovanju pravnih osoba za ZIS


Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Općine Sikirevci
Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine sikirevci

Agrotehničke mjere
Izvješće o korištenju sredstava
Odluka o imenovanju mrtvozornika
Odluka o stavljanju van snage Odluke o Stožeru ZiS
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Zaključak o prihvaćanju programa deratezacije
Program mjera zaštite od zaraznih bolesti

Odluka o dodjeli zakupa na području Općine Sikirevci

Plan prijema na stručno osposobljavanje
Program stručnog osposobljavanja
Odluka o uključivanju u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Civilna zaštita Općine Sikirevci
Odluka o naknadi za novorođenu djecu
Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje

Analiza stanja civilne zaštite
Zaključak o prihvaćanju analize stanja CZ

Izvješće o gospodarenju otpadom
Odluka o usvajanju izvješća o gospodarenju otpadom
Zaključak o imenovanju suca porotnika
Odluka o prihvaćanju izvješća inventure

Odluka o plaći općinskog načelnika
Odluka o plaći službenika i namještenika
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika
Obrazloženje odluke o plaćama

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strateški razvojni program općine Sikirevci za razdoblje 2015. – 2019.

Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika VZO Sikirevci
Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika DVD Sikirevci