II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sikirevci

Općina Sikirevci daje na ponovnu javnu raspravu prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sikirevci.

PRILOZI

IID2. PPUO SIKIREVCI – tekst

0_OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2_VEZE I ENERGETSKI SUSTAV

3_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

4_UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

5_PODR.POS.MJERA UREĐ.I ZAŠTITE

6.1_G.P.NASELJA JARUGE

6.2_G.P.NASELJA SIKIREVCI

 

Skip to content