Javni poziv za prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Sikirevci

Na temelju i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 4/18; u daljnjem tekstu: Zakon), Općinski načelnik Općine Sikirevci raspisuje:

J A V N I P O Z I V
za prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Sikirevci

I.

Osoba se prima na određeno vrijeme od 12 mjeseci na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa:

  • Referent za uredsko poslovanje – administrativni tajnik – Broj traženih osoba 1

Uvjeti: srednja stručna sprema – upravne, birotehničke, ekonomske struke; gimazijsko usmjerenje ili druga društvena struka

II.

Osim navedenih uvjeta iz točke I. ovog Javnog poziva, osoba koja se prima na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na javni poziv se mogu javiti osobe oba spola.

III.

Uz prijavu na Javni poziv obavezno je dostaviti slijedeću dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • Životopis (vlastoručno potpisan);
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće osobne iskaznice);
  • Potvrda nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba;
  • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i struci (preslika svjedodžbe);
  • Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
  • Uvjerenje o nekažnjavanju i činjenici da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV.

Prijava na javni poziv mora sadržavati osobne podatke, kao i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje te svu traženu dokumentaciju koja je navedena u točki III. ovog Javnog poziva.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se putem pisarnice Općine Sikirevci ili poštom na adresu:

Općina Sikirevci
Ljudevita Gaja 4/A
35224 Sikirevci
s naznakom: „Javni poziv za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.

S izabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopiti će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

VI.

Javni poziv za prijem osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Sikirevci objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr, na web stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr te na oglasnoj ploči Općine Sikirevci.

Klasa: 112-02/19-01/3
Urbroj: 2178/26-01-19-3
Sikirevci, 18. lipanj 2019.g.

Načelnik općine Sikirevci
Josip Nikolić, dipl.ing.

 

PRILOZI

Javni poziv

Skip to content