Zaključak 2. izmjena i dopuna PPUO Sikirevci

Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga Plana, Izvješće o javnoj raspravi ,  Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi, mišljenja opisana u članku 101. Zakona o prostornom uređenju i utvrđuje Konačni prijedlog  2. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIKIREVCI.

II.

Konačni prijedlog plana potrebno je dostaviti Zavodu za prostornno uređenje županije radi izdavanje mišljenja sukladno članku 107 . Zakona o prostornom uređenju.

III.

Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci provest će ovaj Zaključak.

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V.

Ovaj Zaključak obvezno se objavljuje na internetskoj stranici Općine Sikirevci, www.opcina-sikirevci.hr.

PRILOZI

Zaljučak_PPUO

Skip to content