Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za djecu koja pohađaju osnovnu školu školska godina 2019/2020. g.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije broj 1/18), a sukladno Proračunu općine Sikirevci, Općinski načelnik općine Sikirevci donosi slijedeću

ODLUKU
o dodjeli jednokratnoj financijskoj pomoći za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora
za djecu koji pohađaju osnovnu školu
školska godina 2019/2020. godinu

I.

Donosi se Odluka o dodjeli jednokratne financijske pomoći roditeljima za nabavu radnih bilježnica i školskog pribora za osnovnu školu za sve učenike osnovne škole od 1.-8. razreda s prebivalištem u Općini Sikirevci ( naselja: Sikirevci i Jaruge).
Sredstva su osigurana su u proračunu Općine Sikirevci za 2019.godinu.

II.

Jednokratna financijska pomoć po školskom učeniku iznosi 230,00 kn.

III.

Sufinanciranje se vrši na temelju zahtjeva predanoga od strane roditelja ili skrbnika.

IV.

Zahtjev za sufinanciranje treba sadržavati podatak o OIB-u i presliku IBAN računa na koji će se doznačiti sredstva.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci do 30. rujna 2019. godine.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Sikirevci.

Općinski načelnik
Josip Nikolić, dipl.ing.

KLASA: 602-02/19-01/01
URBROJ: 2178/26-01-19-1
Sikirevci, 16. kolovoz 2019.

Skip to content