Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.), sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci:

PONEDJELJAK, 2. ožujak 2020. godine u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

-verifikacija zapisnika s 19. 20. i 21. (telefonska sjednica) sjednice Općinskog vijeća

1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sikirevci za 2019 godinu . -izvješće opći i posebni dio, izvješće Plan razvojnih programa, izvješća izvršenja Programa sukladno Proračunu za 2019. god. uz obrazloženje
1.a. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba I potrebnih sredstava u područjima kulture, športa, obrazovanja, socijalne skrbi, vjerskoj zajednici za koja su sredstva izdvajaju iz proračuna općine Sikirevci za 2019. god.
1.b. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 2019. godc.
1. c. Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sikirevci u 2019. god.
1.d. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sikirevci u 20219 god.
1.e. Izvjšće o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2019.god.
1.f. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sikirevci za 2019.god.
2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
3. Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sikirevci za 2019. god.
4. Godišnje izvješće o primjeni agroteničkih mjera u 2019. godini
5. Prijedlog Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Sikirevci i njezinom pravnom statusu
6. Prijedlog Odluke o davanju u zakup I utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište -pretežno poslovne nakmjene (k1) u vlasništvu općine Sikirevci
7. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti za 2020. god. na području općine Sikirevci
8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Aneks sporazuma o financiranju Programa održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje na području Brodsko-posavske županije
9. Prijedlog Zajključka o sufinanciranju izrade dokumentarnog filma “Lanene davnine-bijele tkanine”
10.Prijedlog Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Sikirevci u 2019. godinu
11.Prijedlozi za suce porotnike za Općinski sud u Slavonskom Brodu
12. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u 2020. god. ,zahtjev gosp. Petar Šapina, Sikirevci

Zbog važnost molimo da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.481-215.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić, v.r.

 

PRILOZI

22. Poziv na sjednicu.

Skip to content