Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.) i članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik BPŽ”br.25/21.) , sazivam 7. sjednicu  Općinskog vijeća općine Sikirevci

PONEDJELJAK   28.ožujak  2022. godine u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi ,  Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

 • verifikacija zapisnika s  5.  i 6. sjednice OV-a

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Odluke o ustrojstvu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sikirevci za 2021. godinu(opći i posebni dio uz obrazloženje)
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju Godišnjih izvješća o izvršenju programa sukladno izvršenju proračuna općine Sikirevci za 2021. godinu i to:

2.a) godišnje izvješće o izvršenju  programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. god.

2.b)godišnje izvješće o izvršenju  programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2021. god.

2.c) godišnje izvješće o izvršenju  programa javnih potreba u sportu za 2021. god.

2.d) godišnje izvješće o izvršenju  programa javnih potreba u području kulture za 2021. god.

2.e) godišnje izvješće o izvršenju  programa javnih potreba u područjudjelovanja udruge građana  za 2021. god.

2.f) godišnje izvješće o izvršenju  socijalnog programa za 2021. god.

2.g)godišnje izvješće o izvršenju  programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. god.

2.h) godišnje izvješće o  programu trošenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Sikirevci za 2021. god.

2.i) godišnje izvješće o realizaciji plana razvojnih programa općine Sikirevci u 2021. god.

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća inventurne komisije o popisuimovine, obveza i potraživanja općine Sikirevci sa stanjem 31.12.2021.
 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu.
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana o gospodarenjem otpadom na području općine Sikirevci za 2021. god.
 4. Prijedlog odluke o načinu pužanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Sikirevci
 5. Prijedlog donošenja Analize stanja sustava CZ za općinu Sikirevci u 2021. god.
 6. Prijedlog odluke o usvajanju izvješća plana djelovanja za 2021. godinu za općinu Sikirevci
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkim mjerama u 2021. god.
 8. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Sikirevci te ostalim pravima
 9. Prijedlog o donošenju Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta općine Sikirevci (“SV BPŽ” br. 11/21.)

U slučaju spriječenosti molim Vas  da opravdate svoj izostanak.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Zovko,v.r.

 

PRILOZI

7-POZIV SJEDNICA OV 2022.

ZAPISNIK-SA-7.-SJEDNICE-OV

Skip to content