Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sikirevci

Na temelju članka 33. stavka 7.Zakona o održivom gospodarenju otpadom(“Narodne Novine”broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19.), članka 31.Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”br.25/21.) i članka 47.Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije”br.11/21.), općinski načelnik Općine Sikirevci dana 9.kolovoza 2022. godine, donosi:

SUGLASNOST

na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog

otpada na području Općine Sikirevci

Članak 1.

 

Daje se Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje općine Sikirevci trgovačkom društvu, ovlaštenom za prikupljanje i pružanje javne usluge na području općine Sikirevci tvrtki “Jakob Becker”d.o.o., OIB 61584237142, Vrbska ulica 16.,35207 Gornja Vrba.

Članak 2.

Cjenik javne usluge iz članka 1. ove Suglasnosti prilaže se uz ovu Suglasnost i čini njen sastavni dio.

 

Članak 3.

Ova Suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Sikirevci”.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE SIKIREVCI

Općinski načelnik:
Josip Nikolić, dipl.ing.

 

Cjenik odvoza komunalnog otpada

Skip to content