Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci

Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se Zapisnik Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci u k.o Sikirevci, pod brojem: KLASA: 944-05/22-01/2, URBROJ: 2178-26-01-22-02, od 12. kolovoza 2022. godine.

 

Članak 2.

Utvrđuje se da je ponuda ponuditelja Damira Majhen iz Sikirevaca, ul.Vladimira Nazora  br.11, OIB:065603725825 pravovremena, cjelovita i prihvatljiva, budući da je ista sukladna tekstu Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci, a ponuda ponuditelja odnosi se za kupnju kč.br. u vlasništvu Općine Sikirevci u 1/3 dijela i to :

  • kuća 1/3 dijela k.č. 1066 u površini 228m, zk.ul.837, k.o. Sikirevci
  • voćnjak 1/3 dijela k.č. 1067/1, u površini 657m2ul.837, k.o. Sikirevci i
  • oranica 1/3 dijela k.č.403/2, u površini 1.998m2ul.853, k.o. Sikirevci

 Članak 3.

Ponuditelj Damir Majhen iz Sikirevaca, ul.Vladimira Nazora  br.11, OIB:065603725825 za kupnju nekretnine, pobliže opisane u članku 2. ove Odluke, ponudio je kupoprodajnu cijenu od 46.300,00 kn i uplatio jamčevinu od 4.630,00 kn koja  mu se uračunava  u ponudbenu cijenu.

Članak 4.

Ponuditelj iz članka 2. ove Odluke obvezan je iznos od 41.670,00 kn uplatiti u cijelosti odmah na račun općinskog proračuna IBAN HR85 2390 0011 8570 0000 0 poziv na broj HR68 7757-OIB , danom potpisivanja kupoprodajnog ugovora,  te ponuditelj snosi sve troškove vezane za zaključivanje ugovora , porezne , pristojbene i druge obveze.

 

Temeljem točke 2. Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta  u vlasništvu Općine Sikirevci u k.o. Sikirevci, i ove Odluke, načelnik Općine Sikirevci  zaključit će Ugovor o kupoprodaji nekretnina izrečene u članku 3. ove Odluke.

 

Članak 5.

Ova Odluka dostavit će se ponuditelju.

Članak 6.

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor, budući da ova Odluka nije upravni akt, već je ista akt poslovanja.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Općine Sikirevci“.

 

KLASA: 944-05/22-01/2

URBROJ: 2178-26-01-22-04

Sikirevci, 16 .kolovoz 2022. god.

                                                                Općinski načelnik:

Josip Nikolić, dipl.ing. drv.

 

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVLJINJEG PONUDITELJA NEKRETNINA DAMIR MAJHEN 2022.

Skip to content