Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci putem prikupljanja pisanih ponuda

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci  putem prikupljanja pisanih ponuda.
Prodaji se izlaže tri katastarske čestice na području naselja Sikirevci i to: 1/3 dijela k.č. 1066, 1/3 dijela k.č. 1067/1 zk.ul.837, k.o. Sikirevci  i 1/3 dijela k.č.403/2 zk.ul.853, k.o. Sikirevci.

 

R.BR. K.O. K.Č. VLASNIŠTVO NAMJENA OZNAKA POVRŠINA
(m2)
POČETNA CIJENA (kn) JAMČEVINA 10%
(kn)
 

1.

Sikirevci 1066, 1067/1, 403/2 Općina Sikirevci 1/3 Građevinsko, poljoprivredno kuća, voćnjak i oranica 228,             657,   1.998  

46.300,00

 

4.630,00

 

 1. JAMČEVINA

Jamčevina iznosi 10% od početne cijene nekretnine i uplaćuje se u korist Općine Sikirevci na žiro račun IBAN: HR85 2390001 1857000000, model: 68, poziv na broj: 7757 – OIB.
Jamčevina se uračunava u prodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda nije najpovoljnija vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o najpovoljnijoj ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat jamčevine ako u određenom roku iz neopravdanih razloga ne sklopi ugovor s Općinom.

 

 1. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području RH.
Za izložene nekretnine na ovom natječaju ne postoji mogućnost zamjene.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najviši iznos, ako nije drugačije propisano Zakonom ili Odlukom.

POSEBNI UVJETI:

 • pravo prvokupa imaju fizičke osobe vlasnici katastarskih čestica koje se oslanjaju na k.č. koja je predmet natječaja. Kupac koji kupuje nekretninu koju drži u zakonskom, zadnjem, mirnom posjedu ima prvenstveno pravo kupnje.
 • Prvenstveno pravo još ima:

− suvlasnik nekretnine s time da prioritet ima suvlasnik s najvećim suvlasničkim dijelom;

− vlasnik nekretnine kojem je nekretnina koja je predmet prodaje utvrđena kao sastavni dio građevinske parcele, odnosno okućnica njegove zgrade;

− korisnik nekretnine koji je izvršio nužna i korisna ulaganja;

− dosadašnji zakupac nekretnine, uz uvjet da je plaćao obveze i održavao istu;

Fizičke i pravne osobe da bi ostvarile pravo prvokupa moraju sudjelovati u natječaju, udovoljavati uvjetima natječaja i prihvatiti najvišu postignutu cijenu natječajem.

 

 

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Ponudu
 2. preslika akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik,
 3. preslika važeće osobne iskaznice (za fizičke osobe) ili putovnice (za strane fizičke osobe),
 4. dokaz o uplati pologa (jamčevina) u iznosu od 10 % od početne cijene (za kupnju),
 5. potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci da nema duga prema Općini Sikirevci,
 6. Potpisanu privolu za prikupljanje, obradu i korištenje podataka i osobnih podataka.
 7. Potpisanu izjavu o prihvaćanju odredaba i uvjeta Natječaja

 

III. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte ili neposredno na urudžbeni zapisnik Općine Sikirevci na adresu:
Općina Sikirevci, Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama, ul.Lj.Gaja  4/a, 35224  Sikirevci
s naznakom
„Natječaj za prodaju nekretnina  – ne otvarati“

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u tjednom  listu, odnosno do 12. kolovoza 2022. godine do 13,00 sati.
Ponuda koja nije dostavljena na način, u roku ili ne sadržava elemente i priloge propisane ovim natječajem neće se razmatrati.

 1. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda je javno i održat će se dana 12.kolovoza 2022. u 13,00 sati u prostorijama Općine Sikirevci.

 1. DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA

Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima u roku od 8 dana od dana donošenja.
Općina Sikirevci će s ponuditeljem čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sklopiti ugovor u roku od 15 dana od dana dostave odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude.

 1. ROKOVI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE I JAMSTVO

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji uplatiti na račun Općine Sikirevci jednokratno – cjelokupni iznos postignute cijene, u suprotnom se smatra da je odustao od ponude te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

VII. UPIS PRAVA VLASNIŠTVA I PREDAJA NEKRETNINE U POSJED

Upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama kupac može ishoditi temeljem Ugovora o kupoprodaji nekretnine i Potvrde Općine Sikirevci o isplati kupoprodajne cijene za kupljene nekretnine.
Troškove solemnizacije ili ovjere potpisa, uknjižbe nekretnina u zemljišne knjige, te porez na promet nekretnina snosi kupac.
Općina Sikirevci će dopustiti ulazak kupca u posjed kupljenih nekretnina odmah po isplati utvrđene kupoprodajne cijene.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Općina Sikirevci pridržava pravo  u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja i odbiti sve ponude, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao ni troškove sudjelovanja u javnom natječaju.

Općinski načelnik:

Josip Nikolić, dipl.ing.drv.teh

KLASA: 944-05/22-01/02
URBROJ: 2178-26-01-22-03
Sikirevci, 04.kolovoz 2022. godine

 

OBRAZAC 1. PONUDE _ i izjava – za kupnju

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3 . uvjeti natječaja

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina

Skip to content