ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (”NN”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) članka 47. Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 11/21.), općinski načelnik Općine Sikirevci  donosi: ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI

(1) Utvrđuje se Prijedlog  III. IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI (u daljnjem tekstu : Prijedlog plana).

(2) Prijedlog plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, obrazloženje, te Sažetak za javnost.

Prijedlog plana se upućuje u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od  14.06.2021. godine do 21.06.2021. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Sikirevci, ul.Ljudevita Gaja 4/A, 35224 Sikirevci , svakim radnim danom od 8,00  do 14,00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana. Javno izlaganje održati će se 16.6.2021. godine u 11:00 sati putem livestream servisa sukladno naputku Ministarstva graditeljstva KLASA:350-01/20-01/116, URBROJ:531-06-01-20-03 od 20. ožujka 2020. godine, a vezano za situaciju uz koronavirus COVID-19. Lifestream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će se objaviti na službenim stranicama Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci. hr., te će se za vrijeme trajanja javnog izlaganja omogućiti sudionicima postavljanje pitanja. Link livestream servisa i detaljnije  upute objavit će se naknadno na mrežnim stranicama Općine Sikirevci.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti u Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci  ili putem  pošte na adresu: Općina Sikirevci, ul.Ljudevita Gaja 4/A, 35224 Sikirevci  ili na adresu elektroničke pošte: opcina.sikirevci@gmail.com  najkasnije do 21.06.2021. godine.

Načelnik se  obvezuje:

  • U roku od osam (8) dana po donošenju ovog Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju javne rasprave izvijestiti u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva i jedinice lokalne samouprave.
  • Uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje, tijelima opisanim u članku 97. Zakona .
  • Istodobno s objavom javne rasprave, prijedlog prostornog plana stavlja se na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice nositelja izrade prostornog plana i u informacijskom sustavu.

 

 

Općinski načelnik:

Josip Nikolić, dipl.ing.

PRILOZI

ZAKLJUČAK III.IID PPUO SIKIREVCI

Skip to content