Javna rasprava III.Izmjena i dopuna PPUO Sikirevci, kartografski prikazi i tekstualni dio prijedloga

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka općinskog načelnika Općine Sikirevci , KLASA:351-02/20-01/01, URBROJ: 2178/26-01-21-33 od 28.05.2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci objavljuje JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od 14.06.2021. godine do 21.06.2021. godine.
Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/A, 35224 Sikirevci, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

 

PRILOZI

UPUTE ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM IZLAGANJU zppo

OBJAVA J RASPR -III IID PPUO SIKIREVCI

0_OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. P – IID III. PPUO SIKIREVCI 31.05. (1)

6.2_GP NASELJA SIKIREVCI

 

IZVJEŠĆE

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE III.IID PPUO SIKIREVCI

Skip to content