29. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci – poziv

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta Općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.), sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

PONEDJELJAK, 15. ožujak 2021. godine u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

– verifikacija zapisnika sa održane 28. sjednice općinskog vijeća

D N E V N I R E D

1. Prijedlog godišnje izvješće o izvršenju proračuna općine Sikirevci za 2020.god.
2. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2020. god.
3. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. god.
4. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020.god.
5. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i potrebnih sredstava u području kulture, športa te socijalne skrbi i religije u 2020.god.
6. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2020.god.
7. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Sikirevci u 2020.god.
8. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o ne ostvarenju prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko u 2020. god.
9. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. god.
10. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o gospodarenju otpada u 2020.god.
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu općine Sikirevci za razdoblje od 2021.- 2027. god.
12. Prijedlog Odluke o donošenju III.Izmjene i dopune PPUO Sikirevci
13. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sikirevci
14. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu “SIKIREVČANKA”d.o.o.
15. Prijedlog Odluke o usvjanju izvješća o poslovanju trgovačkog društva “SIKIREVČANKA”d.o.o. za 2020. godinu.
16. Nacrt novog STATUTA OPĆINE SIKIREVCI
17. Pitanja, prijedlozi, razno.

Zbog važnost molimo da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel. 481-215.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Matić, v.r.

 

PRILOZI

29. Poziv na sjednicu.

Skip to content