IZVJEŠĆE S PONOVNE JAVNE RASPRAVE II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SIKIREVCI

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (”NN”, br. 153/13 , 65/17, 114/18 i 39/19), članka 46. Statuta općine Sikirevci (”Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije”: 1/18), općinski načelnik, donio je Zaključak o utvrđivanju prijedloga za ponovnu javnu raspravu II. Izmjena i dopuna PPUO Sikirevci.

Prijedlog plana je upućen u ponovnu javnu raspravu. Ponovna javna rasprava s javnim uvidom trajala je osam (8) dana u vremenu od 29.05.2019. do 05.06.2019. godine. Prijedlog plana bio je izložen u prostorijama Općine Sikirevci , LJ. Gaja 4/A, Sikirevci , svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Tijekom trajanja ponovne javne rasprave organizirano je javno izlaganje Prijedloga plana u Općini Sikirevci dana 30.05.2019. god., u 112.30 sati u vijećnici Općine Sikirevci LJ. Gaja 4/A, Sikirevci.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogli su se, za vrijeme trajanja javne rasprave, upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida, unijeti u zapisnik na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku Općinskom načelniku Općine Sikirevci preko urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu: Općine Sikirevci, LJ. Gaja 4/A, Sikirevci zaključno s danom 05.06 2019.godine.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, nisu se uzimali u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi upućen je javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

Ponovna javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku („Glas Slavonije“ dana 17.05. 2019.godine), na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, na oglasnoj ploči Općine Sikirevci, te na Internet stranici Općine Sikirevci.

 

PRILOZI

IZVJEŠĆE S PONOVNE JAVNE RASPRAVE PPUO SIKIREVCI

 

Skip to content