Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci putem prikupljanja pismenih ponuda

Na temelju članka  391. Zakona o vlasništvu i drugima pravima (Narodne novine RH, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,129/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08,38/09, 153/09, 143/12,152/14.) , Odluke o visini početne cijene  građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci KLASA:021-05/20-01/02;URBROJ:2178/26-02-20-03 od 13.05.2020.god. , te članka  47 Statuta Općine Sikirevci(«Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 11/21.), općinski  načelnik  Općine  Sikirevci  dana  21.04.2022. god. objavljuje  slijedeći:

 

JAVNI NATJEČAJ 

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine  Sikirevci

putem prikupljanja pismenih ponuda

 

 

  1. Predmet natječaja: prodaja neizgrađeno  zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci,  O. Sikirevci

 

Redni   br.k.č.  Oznaka    površina      Početna cijena      Jamčevina      Početna cijena            Jamčevina

5%                                                      5%

Broj                  parcele           m2                  zemljišta                                         zemljišta

( plaćanje u cijelosti  )                      ( plaćanje u 30.obroka)

kn                                                     kn

1.  368/24       P-1          683m2            30.000,00          1.500,00              35.000,00         1.750,00
2.  368/25       P-2          615 m2           30.000,00          1.500,00              35.000,00         1.750,00
3.  368/26       P-3          615 m2           30.000,00          1.500,00              35.000,00         1.750,00
4.  368/27       P-4          615 m2           30.000,00          1.500,00              35.000,00         1.750,00
5.  368/28       P-5          615 m2           30.000,00          1.500,00              35.000,00         1.750,00
6. 368/29        P-6          615 m2           30.000,00          1.500,00              35.000,00         1.750,00
7.  368/30       P-7          615 m2           30.000,00          1.500,00              35.000,00         1.750,00
8.  368/31       P-8          615 m2           30.000,00          1.500,00              35.000,00         1.750,00

 

  1. Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine izložene u natječaju podnose pismenu ponudu u zatvorenim omotnicama preporučeno putem pošte ili neposredno osobno u Općinu Sikirevci na adresu:

 

OPĆINA SIKIREVCI

35224 SIKIREVCI, Ul. Ljudevita Gaja br.4/a

sa naznakom “NE OTVRATI-PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE”

ponude se mogu dostaviti  zaključno  do  28.04. 2022. do 09,00 sati.

 

  1.  Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu.

Općina Sikirevci zadržava pravo da poništi cijeli ili dio natječaja i postupi sukladno citiranim propisima u kojem slučaju sudionici natječaja imaju pravo na povrat jamčevine.

 

  1. JAMSTVO

Ponuditelj koji se odluči za kupnju na obročni način plaćanja  obvezan je dostaviti jamstvo u obliku bjanco zadužnice u visini od 35.000,00kn.

 

  1. PISMENA PONUDA MORA SADRŽAVATI:

-naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja sa točnom adresom i OIB

-točnu oznaku katastarske čestice i katastarske općine za koju se ponuda daje

-visinu ponuđene cijene u kunama

-pismena ponuda mora biti vlastoručno potpisana.

 

UZ PISMENU PONUDU MORA SE PRILOŽITI:

-preslika osobne iskaznice

-dokaz o uplaćenoj jamčevini-kopija uplatnice

-bjanco zadužnicu na 35.000,00kn(ako se zaključuje ugovor o obročnom plaćanju).

Jamčevina se uplaćuje putem opće uplatnice u korist Općine Sikirevci na žiro-račun broj: IBAN HR85 2390 0011 8570 0000 0, poziv na broj, 68-7757-OIB.

Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s propisima, te prednost imaju mještani općine Sikirevci.

Ponude koje ne sadržavaju propisane podatke i priloge smatrat će se nepotpunim i neće se uzeti u razmatranje, a ponude koje na omotu nemaju naznačeno NE OTVARATI, neće se smatrati ponudom.

 

NAČIN PLAĆANJA:

Natječaj omogućava  plaćanje jednokratno  ili obročno.

Plaćanje jednokratno u roku od 8 dana od dana prijema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Obročno plaćanje kupoprodajne cijene odobrava se pod uvjetom da:

– maksimalni rok  za otplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 mjeseci

 

  1. Povjerenstvo će pristupiti otvaranju pristiglih ponuda dana 28. 04.2022. s početkom u 09,00 sati u prostorijama  Općine Sikirevci.

 

  1. Ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji, dužan je zaključiti Ugovor o kupnji u roku od 8 dana od dana prijema Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Za uplaćenu jamčevinu, umanjit će se kupoprodajna cijena. U slučaju odustanka od kupnje, gubi se pravo na povrat jamčevine.

Ugovorom će se utvrditi obveza kupca na plaćanje poreza na promet nekretnina, kao i ostalih troškovi koji proizlaze iz zaključenog Ugovora, prodaje posjeda i upisa prava vlasništva, načina plaćanja, kao i ostala prava i obveze.

 

8.Sve obavijesti o  građevinskom zemljištu (uvid u dokumentaciju) koje je predmet natječaja mogu se dobiti u Općini Sikirevci, Lj. Gaja br.4/a., telef. 035/481-215 ili na web stranici općine www.opcina-sikirevci.hr

OPĆINA    SIKIREVCI

Općinski načelnik:

Josip Nikolić, dipl.ing.

 

1. ODLUKA O RASP.NATJEČAJA-VAŠARIŠTE 2022.

2. JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐ.ZEMLJIŠTA 2022.

Skip to content