Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Sikirevci

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Dana 25. prosinca 2021. na snagu je stupio Zakon o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/2021)

Sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti.

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Sikirevci, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 22.04.2022. godine i traje zaključno do 22.05.2022. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Sikirevci.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi: opcina.sikirevci@gmail.com

Pripremila:

Pročelnica JUO Općine Sikirevci:

Matea Nikolić, mag.ing.aedif. v.r.

 

Obrazac, Etički kodeks

Eticki-kodeks-nositelja-politickih-duznosti-u-Opcini-Sikirevci

Izvješće o provedenom savjetovanju – ETIČKI KODEKS

Skip to content