Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2021. godini

Općina Sikirevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture te ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sikirevci za 2021. godinu.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti program/projekt koji doprinosi razvoju Općine Sikirevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – Kultura
  • Prioritetno područje 2 – Sport i rekreacija
  • Prioritetno područje 3 – Ostale društvene djelatnosti

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 540.000,00 kuna. Od toga za:

  • Prioritetno područje 1 – Kultura 120.000,00 kuna
  • Prioritetno područje 2 – Sport i rekreacija 350.000,00 kn
  • Prioritetno područje 3 – Ostale društvene djelatnosti 70.000,00 kuna

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Kulture je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 70.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Sporta i rekreacije je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 130.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Ostalih društvenih djelatnosti je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 70.000,00 kuna.

Za programe/projekte za koje je potpisan ugovor o privremenom financiranju, ukupan iznos odobren od strane davatelja sredstava umanjuje se za iznos isplaćen sukladno ugovoru o privremenom financiranju.

Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 14. veljače 2021. do 12:00 sati, ako se radi o osobnoj dostavi. Ako se prijava šalje poštom, smatra se da je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Sikirevci http://www.opcina-sikirevci.hr/

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom organizacije.

Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom s povratnicom, kurirom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati”.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:
Općina Sikirevci,Ljudevita Gaja 4a
35224 Sikirevci
„Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2021. godini – NE OTVARATI“

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Natječajem, te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

Svaki prijavitelj može prijaviti jedan (1) program ili jedan (1) projekt u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2021. godini.

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu elektronske pošte – opcina.sikirevci@gmail.com i to najkasnije do 7. veljače 2021.g. Općina Sikirevci nema obveze odgovarati na pitanja postavljena nakon ovog datuma.

 

PRILOZI

A2-upute za prijavitelje

B1 Obrazac opisa programa ili projekta 2021

B2 Obrazac proračuna programa ili projekta_2021
B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja_2021
B4 Obrazac Izjave o nekažnjavanju_2021
B5 Obrazac o ispunjenim obvezama_2021
B6 Ogledni obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju_2021
B7 Obrazac za ocjenjivanje_2021
B8 Obrazac ugovora o financiranju_2021

C1 Obrazac opisnog izvještaja_2021
C2 Obrazac financijski izvjestaj_2021

 

Skip to content