Javni poziv svim gospodarskim subjektima i nositeljima OPG-a s područja Općine Sikirevci radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u 2020.

Na temelju članka 2. Odluke o pomoći gospodarstvu i stanovnicima Općine Sikirevce uslijed epidemije koronavirusa – COVID-19 (Općinsko vijeće, “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 13/20.; KLASA: 302-02/20-01/01; URBROJ: 2178/26-02-20-1, 13.svibnja 2020. godine), općinski načelnik općine Sikirevci

o b j a v lj u j e dana 22.svibanj 2020.

J A V N I P O Z I V
svim gospodarskim subjektima i nositeljima OPG-a s područja Općine Sikirevci radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 u 2020.

Predmet Javnog poziva je pomoć poduzetnicima za ublažavanje posljedica epidemije COVID-19 sa područja Općine Sikirevci.

Prihvatljivi korisnici mjere su poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
• posluju na području općine Sikirevci
• u cijelosti su u privatnom vlasništvu
• imaju najmanje 1 zaposlenog, uključujući i vlasnika/cu
• koji uredno ispune obrazac Zahtjeva
• da im je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
• koji na dan 31.12.2019. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini Sikirevci ili su te obveze podmirili nakon stupanja na snagu Odluke o pomoći gospodarstvu

Korisnici mjera:
-svim gospodarstvenicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, uslužne djelatnost u kojoj se ostvaruje bliski kontakt s klijentima plaćanja obveze komunalne naknade oslobađaju se plaćanja u potpunosti za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine i to za one djelatnosti kojima je uslijed nastupa posebnih okolnosti, pandemije koronavirusa, Odlukom Stožera civilne zaštite RH naložena mjera obustave rada u djelatnosti koju obavljaju,
– svim obveznicima plaćanja zakupa/naknade za korištenje poslovnog prostora oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine/naknade za korištenje poslovnog prostora za mjesec travanj 2020. godine i to za one djelatnosti kojima je uslijed nastupa posebnih okolnosti, pandemije koronavirusa, Odlukom Stožera civilne zaštite RH naložena mjera obustave rada u djelatnosti za poslovne prostore u vlasništvu Općine Sikirevci.

Temeljem ovog Javnog poziva dodjeljivati će se sredstva pomoći za sljedeće mjere iz Odluke o pomoći gospodarstvu i stanovnicima Općine Sikirevce u vrijeme trajanja epidemije – COVID-19 bolesti uzrokovane virusom sarsa-Cov-2 (“Službeni vjesnik Brodsko-Posavske županije”broj 13/2020.) i to :
– jednokratna financijska pomoć svi poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost na području općine Sikirevci i koji najmanje s 1.1.2020. imaju zaposlene radnike prijavljene na mirovinsko i zdravstveno osiguranje,odobrava se 1.000,00 kn po zaposlenom.
-jednokratna financijska pomoć svi nositelji OPG-a koji obavljaju poljoprivredne djelatnosti na području općine Sikirevci i koji imaju prijavljene djelatnike na mirovinsko i zdravstveno osiguranje,odobrava se 1.000,00 kn nositelju OPG-a.

Prihvatljivi korisnici mjere su poslovni subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
• posluju na području općine Sikirevci
• u cijelosti su u privatnom vlasništvu
• imaju najmanje 1 zaposlenog, uključujući i vlasnika/cu
• koji uredno ispune obrazac Zahtjeva
• da im je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
• koji na dan 31.12.2019. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini Sikirevci ili su te obveze podmirili nakon stupanja na snagu Odluke o pomoći gospodarstvu

Mjera 1. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA OBVEZE KOMUNALNE NAKNADE (svim obveznicima plaćanja komunalne naknade koji obavljaju slijedeću gospodarsku djelatnost: ugostiteljska djelatnost, uslužna djelatnost u kojoj se ostvaruje bliski kontakt s klijentima i to za one djelatnosti kojima je uslijed nastupa posebnih okolnosti, pandemije koronavirusa, Odlukom Stožera civilne zaštite RH naložena mjera obustave rada u djelatnosti koju obavljaju oslobađaju plaćanja komunalne naknade u potpunosti za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, a temeljem priložene slijedeće dokumentacije:
• Ispunjen Zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne naknade (obrazac -Mjera 1.)
• preslika Rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade
• Potvrda da su obveze prema općini podmirene ( potvrda općine)
• preslika poslovnog žiroračuna gospodarskog subjekta.

Sredstva za potporu korisnicima s područja Općine Sikirevci za sufinanciranje mjere posebno su izdvojena u Proračunu

Mjera 2. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA ZAKUPA/NAKNADE ZA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA(svim obveznicima plaćanja zakupa/naknade za korištenje poslovnog prostora oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine/naknade za korištenje poslovnog prostora i to za one djelatnosti kojima je uslijed nastupa posebnih okolnosti, pandemije koronavirusa, Odlukom Stožera civilne zaštite RH naložena mjera obustave rada u djelatnosti za poslovne prostore u vlasništvu Općine Sikirevci , te se oslobađaju plaćanja zakupa za mjesec travanj 2020. godine,a temeljem priložene slijedeće dokumnetacije:
• Ispunjen Zahtjev za oslobađanje plaćanja zakupnine (obrazac- Mjera 2.)
• preslika Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu općine Sikirevci
• Potvrda da su obveze prema općini podmirene ( potvrda općine)
• preslika poslovnog žiroračuna gospodarskog subjekta.

Mjera 3. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA koji posluju na području općine Sikirevci koji najmanje od 01.01.2020.godine imaju zaposlene radnike prijavljene na mirovinsko i zdravstveno osiguranje odobrava se jednokratna novčana potpora u iznosu od 1.000,00 kn po prijavljenom zaposlenom djelatniku, a temeljem priložene slijedeće dokumentacije:
• Ispunjen Zahtjev za za dodjelu novčane pomoći ( obrazac – Mjera 3.)
• preslika posljednjeg dosupnog JOPPD obrasca
• Potvrda da su obveze prema općini podmirene ( potvrda općine)
• preslika poslovnog žiroračuna gospodarskog subjekta
Korisnik pomoći može se samo jednom prijaviti za dodjelu novčane pomoći po ovoj Mjeri.

Ako korisnik ostvaruje pravo na pomoć temeljem obje mjere pomoći (mjera 1 i Mjera 2), dostavlja odvojene zahtjeve kojima prilaže traženu dokumentaciju.

Mjera 4. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ SVIM NOSITELJIMA OPG-a prijavljeni na mirovinsko i zdravstveno osiguranje odobrava se jednokratna novčana potpora u iznosu od 1.000,00 kn,a temeljem priložene slijedeće dokumntacije :
• Ispunjen Zahtjev za za dodjelu novčane pomoći ( obrazac – Mjera 4.)
• Potvrda da su obveze prema općini podmirene ( potvrda općine)
• kopija Rješenja o upisu u upisnik PG
• Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa izdan putem web stranice HZMO i/ili sustava e-građani ili potvrde o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO (fizičke osobe),
• preslika poslovnog žiroračuna;

ROK ZA PODNOŠENE ZAHTJEVA ZA DODJELU POMOĆI
Zahtjevi moraju biti zaprimljeni do 5.lipnja 2020.godine do 14,00 sati.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji su priloženi ovom Javnom pozivu i s obaveznom dokumentacijom u prilogu, sve u skladu s ovim Javnim pozivom i Uputama za prijavitelje. Upute, Obrasci za prijavu i natječajna dokumentacija dostupni su na službenoj internet – stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr
• Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici:

OPĆINA SIKIREVCI

Ljudevita Gaja 4/a. 35 224 SIKIREVCI
s naznakom: “JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ”
Mjera BR._____: sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19

Podnositelj zahtjev šalje poštom (ili predaje osobno u pisarnicu Općine Sikirevci na adresi Ljudevita Gaja 4/a. , 35224 Sikirevci , svaki radni dan od 8:00 do 14:30 sati) ili putem elektronske pošte na adresu elektronične pošte opcina.sikirevci@gmail.com s naznakom “Zahtjev po Javnom pozivu za Mjeru br.____”( upisati broj Mjere). Dokumenti traženi po ovom Javnom pozivu dostavljaju se skenirani , potpisani i ovjereni, ukoliko se dostavljaju elektronskom poštom, ukoliko se šalje putem pošte ili osobno prilaže se orginal primjerci.

Općina Sikirevci zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih, odnosno zahtjevati od prijavitelja i dostavu drugih nespecificiranih dokumenata kojim se dokazuje tvrdnje prijavitelja.
POSTUPAK DODJELE POMOĆI

Za provedbu postupka obrade pristiglih zahtjeva i dodjele pomoći, općinski načelnik osniva Povjerenstvo od 3 člana.

Povjerenstvo obrađuje zaprimljene zahtjeve, kontrolira prihvatljivost i ispravnost zahtjeva, analizira ispunjavanje uvjeta iz odluke i ovog Javnog poziva, utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva, utvrđuje iznos pomoći na temelju dostavljenih zahtjeva te obavlja ostale poslove vezane uz provedbu Javnog poziva.
Ukoliko nije podnesena sva dokumentacija, Povjerenstvo će od podnositelja zahtjeva zatražiti dopunu dokumentacije , odnosno eventualna potreba pojašnjenja, dajući mu rok od najviše 5 dana za dopunu dokumentacije i/ili pojašnjenja.

Povjerenstvo obrađene zahtjeve dostavlja općinskom načelniku Općine Sikirevci radi donošenja Odluke o dodjeli pomoći.

Rok za donošenje Odluke o dodjeli potpora
Odluka o dodjeli potpora s pripadajućim iznosom odobrenih novčanih sredstava biti će donijeta u roku od 30 dana od dana (periodičnog) zaključenja Javnog poziva.

Način objave Odluke o dodjeli potpora
Odluka o dodjeli potpora s popisom korisnika i iznosima odobrenih novčanih sredstava bit će objavljena na službenoj Internet stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr, u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.
Svi korisnici potpora će pisanim putem primiti Obavijest o ostvarenoj potpori.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama(“Narodne Novine”br. 23/15,85/15), Općina Sikirevci kao tijelo javne vlasti obvezna je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svojem radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama Općine Sikirevci. Slijedom navedenog, smatrati će se da je korisnik podnošenjem zahtjeva za pomoć koji sadrži njegove osobne podatke dao privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu,a u svrhu koju su zatraženi.

Informacije o rezultatima Javnog poziva i dodjeli pomoći objaviti će se na mrežnoj stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr

I. Kontakt podaci za pitanja
Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog poziva mogu se dobiti putem telefona na broj: 035/481-215, odnosno putem E-pošte na E-adresu: opcina.sikirevci@gmail.com

Općina Sikirevci zadržava pravo izmjene i poništenje ovog Javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik

 

PRILOZI

Javni_poziv_poduzetnicima_dodjela_potpora__zbog_covid-19_u_2020

obrazac-mjera-1

obrazac-mjera-2

obrazac-mjera-3

obrazac-mjera-4

 

Skip to content