Javni poziv za davanje na upravljanje i korištenje sportske građevine u vlasništvu Općine Sikirevci

Točka 1.

Predmet ovog javnog poziva su sportske građevine sukladno čl. 2. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Sikirevci “Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 3/19.) u vlasništvu Općine Sikirevci:

  • zgrada i nogometno igralište “Sikirevci” na lokaciji Sikirevci, Ljudevita Gaja bb, na k.č.br. 749/2 i 749/5, k.o. Sikirevci:
  • zgrada i nogometno igralište “Sloga” na lokaciji Jaruge, Jaruge bb, k.č.br. 7/1, k.o. Jaruge

 

Točka 2.

Sportske građevine iz točke 1. ovog natječaja daje se na korištenje i upravljanje na neodređeno vrijeme.

Upravitelj snosi troškove funkcioniranja sportske građevine i tekućeg održavanja.

Funkcioniranjem sportskih građevina i tekućim održavanjem smatraju se:

  • troškovi energenata (toplinska energija, električna energija i sl.)
  • troškovi administrativnih i knjigovodstvenih poslova u svezi s građevinom,
  • troškovi redovitog održavanja sportske građevine kojima se građevina održava u funkcionalnom obliku.

Općina Sikirevci će sukladno Zakonu o sportu i proračunskim mogućnostima osigurati određena financijska sredstva za pokriće dijela troškova održavanja i funkcioniranja sportske građevine.

 

Točka 3.

Rok za podnošenje zahtjeva je 5 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Općine Sikirevci, odnosno do 30.3.2019. godine.

 

Točka 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva na javni poziv imaju:

  • sportski klubovi sa područja Općine Sikirevci registrirani za obavljanje sportske djelatnosti; nogomet.

Zainteresirani subjekti uz zahtjev dužni su ispuniti slijedeće uvjete i dostaviti odgovarajuće dokaze:

  • izvadak iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je subjekt registriran za obavljanje tražene djelatnosti
  • izjava o duljini vremena korištenja sportske građevine
  • da imaju sjedište na području Općine Sikirevci (dokaz – preslika Statuta)

 

PRILOZI

JAVNI POZIV – upravljanje portskim objektima u vl. općine Sikirevci

Skip to content