Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sikirevci

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će jedanaest (11) dana u vremenu od 08.04.2019.do 18.04.2019. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Sikirevci, ul.Ljudevita gaja br.4/a, 35224 Sikirevci, općinska vijećnica svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Općini Sikirevci , ul.Ljudevita Gaja br. 4/a., Sikirevci 09.04.2019. god., u 13.00 sati u općinskoj vijećnici.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida, unijeti u zapisnik na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku Općinskom načelniku Općine Sikirevci preko urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu: OPĆINA SIKIREVCI, Ul.Ljudevita Gaja br. 4/a,35224 Sikirevci zaključno s danom 18. 04. 2019.godine.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima sukladno posebnom propisu.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Nikolić, dipl.ing. vr.

 

PRILOZI

0_OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA
1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2_VEZE I ENERGETSKI SUSTAV
3_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
4_UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
5_PODR.POS.MJERA UREĐ.I ZAŠTITE
6.1_G.P.NASELJA JARUGE
6.2_G.P.NASELJA SIKIREVCI

Obrazl. prom građ.pod SIKIREVCI

Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sikirevci

Skip to content