Poziv na 13. sjednicu Općinskog vijeća, 4. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.) , sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci

 

UTORAK, 04.prosinca 2018. godine u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci. Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

 • verifikacija zapisnika s 10.,11.(telefonska) i 12. sjednice općinskog vijeća
 1. Prijedlog – Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Sikirevci za 2018. godinu (opći i posebni dio)
  1. Prijedlog- Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. god.
  2. Prijedlog- Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2018. god.
  3. Prijedlog- Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2018. god.
  4. Prijedlog- Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2018. god.
  5. Prijedlog- Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. god.
  6. Prijedlog- Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god.
  7. Prijedlog- Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa u vlasništvu RH za 2018. god.
  8. Prijedlog-Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje od 2018.-2020. god.
 2. Prijedlog Proračuna Općine Sikirevci za 2019. god. i projekcije za 2020.god.i 2021. god.(opći i posebni dio)
  1. Obrazloženje prijedloga Proračuna za 2019. godinu
  2. Program javnih potreba u sportu za 2019.god.
  3. Prijedlog- Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2019. god.
  4. Prijedlog- Programa javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi za 2019. god.
  5. Prijedlog- Programa javnih potreba u kulturi za 2019. god.
  6. Prijedlog- Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. god.
  7. Prijedlog- Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. god.
  8. Prijedlog- Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa u vlasništvu RH za 2019. god.
  9. Prijedlog-Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. god.
  10. Prijedlog- Plana razvojnih programa za razdoblje od 2019.-2021. god.
 3. Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sikirevci za 2019. godinu
 4. Prijedlog – Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Sikirevci za 2019. god.
 5. Prijedlog – Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 6. Prijedlog – Odluka o davanju suglasnoti za provedbu ulaganja na području Općine Sikirevci za projekt “Izgradnja,uređenje i opremanje parka i šetnice u naselju Sikirevci”
 7. Prijedlog – Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2019. godinu
 8. Pismena ponuda odvjetnice gđe.Demidenko Eugenije
 9. Pitanje, prijedlozi, razno

Molimo da se odazovete pozivu,a u slučaju spriječenosti svoj izostavnak opravdate na tel. 481-215.

 

KLASA: 021-05/18-01/9
URBROJ: 2178/26-02-18-1
Sikirevci, 29. studenoga 2018. god.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Matić,

Skip to content