Poziv na 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.) , sazivam 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci:SRIJEDA, 04. prosinac 2019. godine u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

Za sjednicu se predlaže slijedeći D N E V N I R E D:

-verifikacija zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća
1. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sikirevci
2. Prijedlog Proračuna Općine Sikirevci za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.god. -opći i posebni dio, Plan razvojnih programa, plan Programa sukladno Proračunu za 2020. god. uz obrazloženje
2. a. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Sikirevci za 2020. godinu
2. b. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Sikirevci za 2020. god.
2. c. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Sikirevci za 2020. god.
2. d. Prijedlog Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sikirevci za 2020. g
2. e. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 2020. god.
2. f. Prijedlog Programa utroška sredstva od zakupa i prodaje poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sikirevci za 2020. god.
2. g. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sikirevci za 2020. god.
2. h. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sikirevci za 2020. god.
3.Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sikirevci za 2020. god.
4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Sikirevci za 2020.god.
5. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2020.g.-2022.g.
6.Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.g.-2021..g.
7.Pitanja, prijedlozi, razno
Zbog važnost molimo da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.481-215.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić, v.r.

 

PRILOZI

20. Poziv na sjednicu.

Skip to content