Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.) , sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

UTORAK, 17.studeni 2020. godine u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o donošenju I.Izmjena i dopuna proračuna općine Sikirevci za 2020. godinu s projekcijama za 2021. I 2022. godinu- tabelarni prikaz opći I posebni dio
2. Prijedlog Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna svih programa sukladno Izmjenama i dopunama proračuna općine Sikirevci za 2020. godinu :
– Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sikirevci za 2020. godinu
-Program javnih potreba u kulturi Općine Sikirevci za 2020. godinu
-Program javnih potreba u sportu Općine Sikirevci za 2020. godinu
-Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
-Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
-Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu
-Program o utrošku sredstva od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
-Program o utošku sredstava od prihoda od nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini.
-Razvojni program za 2020. godinu
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja općine Sikirevci od 2020. god.-2023. god.
4. Pitanja , prijedlozi , razno.

Zbog važnost molimo da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.481-215.

 

KLASA: 021-05/20-01/5
URBROJ: 2178/26-02-20-1
Sikirevci: 13. studeni 2020.god.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Matić

 

PRILOZI

26. Poziv na sjednicu

Skip to content