Poziv na 25. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.) , sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci:

UTORAK, 27.listopad 2020. godine u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.
( VELIKA OPĆINSKA SALA)

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

-verifikacija zapisnika s 24. sjednice Općinskog vijeća

1. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Sikirevci i njezinom pravnom statusu

2. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine za 2021.godinu

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sikirevci za projekt “Javno parkiralište za osobna vozila s pripadajućim sadržajem”

4. Izvješće Minsitarstva prostornog uređenja , graditeljstva i državne imovine -upute vezano o donošenju – donošenje Programa građenja komunalne infrastruture na temlju čl.67. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-daje se na znanje i postupanje

5. Izvješće Minsitarstva prostornog uređenja , graditeljstva i državne imovine -upute vezano o korištenju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih naknada izgrađenih zgrada u prostoru – donošenje Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru-daje se na zanje i postupanje

6. Prijedlozi za suce porotnike Županijskog suda u Slavonskom Brodu- traži se, imenovanje

7. Zamolba NK Sikirevci za ugradnju grijanja u klupske prostore

8. Izvjšeće i zamolba Župnog dvora Sikirevci -rješavanje situacije s platoom ispred župne crkve u Sikirevcima

9. Zamolba za financijsku pomoć od strane Anić Joze iz Jaruga , Velika Bara 3.

10. Pitanja , prijedlozi , razno

 

Zbog važnost molimo da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.481-215.

 

KLASA: 021-05/20-01/4
URBROJ: 2178/26-02-20-1
Sikirevci: 22. listopad 2020.god.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić , v.r.

 

PRILOZI

25. Poziv na sjednicu.

Skip to content