Poziv na 13.sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)  i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 13. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

 

PETAK, 31. ožujka 2023. godine  u 20,00 sati.

 

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi ,  Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

           

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

-verifikacija izvatka iz zapisnika s 12. održane sjednice Općinskog vijeća

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sikirevci za 2022. godinu(opći i posebni dio uz obrazloženje)
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju Godišnjih izvješća o izvršenju programa sukladno izvršenju proračuna općine Sikirevci za 2022. godinu i to:

2.a) godišnje izvješće o izvršenju  programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. god.

2.b)godišnje izvješće o izvršenju  programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2022. god.

2.c) godišnje izvješće o izvršenju  programa javnih potreba u sportu za 2022. god.

2.d) godišnje izvješće o izvršenju  programa javnih potreba u području kulture i udruga građana za 2022. god.

2.e) godišnje izvješće o izvršenju  socijalnog programa za 2022. god.

2.f)godišnje izvješće o izvršenju  programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. god.

2.g) godišnje izvješće o  programu trošenja sredstava ostvarenih raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Sikirevci za 2022. god.

 1. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća inventurne komisije o popisu imovine, obveza i potraživanja općine Sikirevci sa stanjem 31.12.2022
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana o gospodarenjem otpadom na području općine Sikirevci za 2022. god.
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o primjeni agrotehničkim mjerama u 2022. god.
 5. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja imovinom za općinu Sikirevci za 2023. godini
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Sikirevci za 2022.godinu.
 7. Prijedlog Plan mreže dječjih vrtića na području općine Sikirevci
 8. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Sikirevci
 9. Zamolba za jednokratnu financijsku pomoć obitelj Marinka Đuzel iz Jaruga, J.Đuzela 20.
 10. Zahtjev OPG Marica Tomić iz Jaruga ,

13.Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog Programa Općine Sikirevci u 2022.godini

 1. Prijedlog Izvješća općinskog načelnika o radu za vremenski period od 01.07.-31.12.2022.

15.Pitanja, prijedlozi i razno

           Zbog važnost molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.035/ 481-215.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Zovko,v.r.

13. Poziv na sjednicu.

Skip to content