Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete na području Općine Sikirevci

Na temelju članka 24. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Sikirevci   („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije” br. 6/2020.),  te pregleda i ocjene pravovremeno pristiglih ponuda u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj nabave: 9/2023.  i  temeljem članka 47. Statuta Općine Sikirevci (”Službeni vjesnik” Brodsko- posavske županije br. 11/21), odgovorna osoba Naručitelja, općinski načelnik, donosi sljedeću

O D L U K U    O    O D A B I R U

NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA PREDMET NABAVE

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA  PODRUČJU OPĆINE  SIKIREVCI

I

1.Podaci o naručitelju:

OPĆINA SIKIREVCI, 35 224 Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/A; OIB: 58216299647

Odgovorna osoba naručitelja: Josip Nikolić, dipl.ing., Općinski načelnik

2.Predmet nabave i evidencijski broj nabave:

Održavanje javne rasvjete na  području općine Sikirevci,

Evidencijski broj nabave: 9/2023.

3.Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana:

Elektroinstalacijski obrt „LUŠIĆ“, Ul. Ljudevita Gaja br. 174.,35224 Sikirevci, direktor Ivo Lušić, OIB 60856539568 , s ponuđenom cijenom 577,50 € bez PDV-a, odnosno ukupnom cijenom ponude od 721,88 € .

4. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

Najpovoljniji ponuditelj dokazao je da ne postoje razlozi za isključenje i koji je prema kriteriju i rang listi odabira ispunio sve uvjete, te podnio najpovoljniju ponudi s ponuđenom najnižom cijenom.

5. Napomena

Sukladno članku 28.Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Sikirevci   („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije” br. 6/2020.), odluka o odabiru postaje izvršna danom donošenja, a izvršnošću odluke nastaje ugovorni odnos.

 Obrazloženje

Naručitelj, Općina Sikirevci, OIB: 582162996472, na temelju članka 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave   („Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije” br. 6/2020.)  uputio je Poziv za dostavu ponude, te  objavljen na službenim stranicama općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr za postupak jednostavne  nabave za ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE  NA PODRUČJU OPĆINE  SIKIREVCI.

Procijenjena vrijednost nabave: 5.000,00 € (bez PDV).

Do isteka roka za dostavu ponuda primljene su 3 (tri) ponude.

r.br. PONUDITELJ

(adresa sjedišta, OIB)

cijena

u €

(bez PDV-a)

ukupna cijena ponude

(s PDV-om)

u €

 

1. Ponuditelj br. 1.

Elektroinstalaterski obrt “ LUŠIĆ „ , Ul. Lj. Gaja 174.,35224 Sikirevci, OIB 60856539568

577,50 € 721,88 €
2. Ponuditelj br. 2.

„IN ELEKTRO“,  ul.108.brigade ZNG 78A, 35 000 Slav. Brod, OIB 04428132525

641,87 € 802,34 €
3. Ponuditelj br. 3.

“ORIOELEKTRO“ instalacije i održavanje ul. Vinogradska 14. 35250 Oriovac, OIB 92296950753

598,55 € 748,19 €

Razlozi odabira:

Nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, ocijenjeno je da je ponuda  br.1 od 08.03.2023. godine, ponuditelja Elektroinstalacijski obrt “LUŠIĆ” d.o.o., ul. Ljudevita Gaja  br. 174., 35224 Sikirevci , OIB: 60856539568, cijena ponude bez PDV-a iznosi 577,50 €, odnosno ukupna cijena ponude sa PDV-om u iznosu od 721,88 €, u potpunosti sukladna uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda, prikladna i prihvatljiva ,ponuđena najniža cijena,  po provedenom postupku jednostavne nabave  za ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE  SIKIREVCI.

II.

Protiv ove Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ne može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave jer se na istu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Gospodarski subjekti mogu uputiti prigovor Općinskom načelniku vezano za postupak analize i pregleda ponuda i odabira ponuditelja u roku od tri dana od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave odnosno javnog prikupljanja ponuda. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik.

III.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel općine Sikirevci da Odluku s preslikama Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda u privitku, dostavi ponuditeljima na dokaziv način.(dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja).

 

KLASA: 363-05/23-01/2

URBROJ: 2178-26-01-23-05

U Sikirevcima, 14. ožujak 2023. godine

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Josip Nikolić, dipl.ing.drv. v.r.

 

PRILOZI

9-23 Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Skip to content