Izvješće s javne rasprave o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Sikirevci

Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (”NN”, br. 153/13 , 65/17 i 114/18), članka 46. Statuta općine Sikirevci ( Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije: 1/18),  općinski načelnik donio je Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna PPUO  Sikirevci.

Prijedlog plana se upućen u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je jedanaest (11) dana u vremenu od  8.04.2019. do 18.04.2019. godine. Prijedlog plana bio je izložen u prostorijama Općine Sikirevci , LJ. Gaja 4/A, Sikirevci , svakim radnim danom od 07:00  do 15:00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave  organizirano je javno izlaganje Prijedloga plana u Općini Sikirevci dana 9.04.2019. god., u  13.00 sati u vijećnici Općine Sikirevci LJ. Gaja 4/A, Sikirevci.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogli su se, za vrijeme trajanja javne rasprave, upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida, unijeti u zapisnik na javnom izlaganju ili uputiti u pisanom obliku Općinskom  načelniku Općine Sikirevci preko urudžbenog zapisnika ili poštom  na adresu: Općine Sikirevci, LJ. Gaja 4/A, Sikirevci zaključno s danom 18. 04. 2019.godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, nisu se uzimali u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi upućen je javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima.

Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku („Glas Slavonije“ dana 30.03..2019.godine), na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,  na oglasnoj ploči Općine Sikirevci, te na Internet stranici Općine Sikirevci.

PRILOZI

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

Skip to content