Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci na radno mjesto Komunalni redar

Raspisuje se javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Komunalni redar za obavljanje poslova komunalnog redarstva za općinu Sikirevci.

 • 1 (jedan ) izvršitelj/izvršiteljica , na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

UVJETI:

 • SSS – ekonomskog ili tehničkog smjera
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • položen državni stručni ispit,
 • položen vozački ispit B kategorije i osobni automobil u vlasništvu ili na raspolaganju
 • poznavanje rada na računalu

Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi.

Prijavi treba priložiti:

 • životopis s osobnim podacima,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – presliku osobne iskaznice ili domovnice
 • dokaz o stručnoj spremi – presliku svjedodžbe,
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – potvrda o stažu,
 • dokaz o radnom iskustvu- izjava poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 2 godine
 • ukoliko podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit dužan je dostaviti dokaz o položenom državnom stručnom ispitu – presliku svjedodžbe,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
 • Vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – obrazac izjave nalazi se na stranici općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije – preslika vozačke dozvole
 • dokaz o posjedovanju osobnog automobila – preslika prometne dozvole ili vlastoručno potpisana izjava vlasnika vozila da kandidat ima na raspolaganju osobni automobil
 • vlastoručno potpisana izjava kandidata o poznavanju rada na računalu – obrazac izjave nalazi se na stranici općine Sikirevci, www.opcina-sikirevci.hr

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužan je prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju kojom to potvrđuje sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskim stranicama :
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova iz natječaja putem pisanog testiranja i intervjua, koje će biti objavljeno na web stranici općine Sikirevci, www.opcina-sikirevci.hr , najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Na web stranicama općine Sikirevci, www.opcina-sikirevci.hr, dostupan je opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način na koji će se obaviti prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, područje testiranja kandidata te pravni i drugi izvori za testiranje.
Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalno uvjete iz natječaja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom
„NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“
na adresu: Općina Sikirevci
Ljudevita Gaja 4/a
35224 Sikirevci,
osobno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Načelnik Općine Sikirevci
Josip Nikolić, dipl.ing.

PRILOZI

Izjava 2

Javni poziv

Obavijesti i upute kandidatima

Izjava 1

Skip to content