JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE STUDENTIMA 2. I VIŠIH GODINA S STATUSOM REDOVNOG STUDENTA S PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine Sikirevci za akademsku godinu 2019./2020. godinui (KLASA: 604-02/20-01/01;URBROJ.2178/26-01-20-01 od 4.lipnja 2020.godine) Općinski načelnik Općine Sikirevci dana 05.lipnja 2020. godine raspisuje sljedeći:

JAVNI POZIV
ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE
STUDENTIMA 2. I VIŠIH GODINA S STATUSOM REDOVNOG STUDENTA
S PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

 

I.

Raspisuje se javni poziv za dodjelu jednokratne i bespovratne novčane pomoći (dalje: pomoći) redovnim studentima( studenti koji su upisali 2. godinu studija- 3. semestar pa na više) sa područja Općine Sikirevci ( naselja Sikirevci i Jaruge) da podnesu zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za 2020. godinu.

II.

Pomoć se dodjeljuje u jednokratnom iznosu od 1.500,00 kuna po studentu.

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da imaju prebivalište na području Općine Sikirevci
  • da imaju status redovnog studenta – da su upisali tekuću akademsku godinu kao redovni studenti,odnosno da su redovno upisali 2.godinu studija( 3.semestar) pa na više.

IV.

Studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. popunjen obrazac Prijave na javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći (prilog 1. Odluke) u izvorniku (može se preuzeti na web stranci općine Sikirevci ili osobno u pisarnici općine Sikirevci)
  2. preslika osobne iskaznice,
  3. potvrdu fakulteta o upisu i statusu redovnog – u izvorniku
  4. preslik kartice žiro-računa, tekućeg računa ili štedne knjižice sa vidljivim brojem računa,
  5. privolu za obradu osobnih podataka.

V.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ovog javnog poziva odnosno najkasnije do 18.06.2020. godine na adresu Općina Sikirevci, Lj.Gaja 4/a, 35224 Sikirevci s napomenom- Pomoći studentima akademska godina 2019/2020. godini, a predaju se osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci , poštom u zatvorenoj omotnici, te na e-maill općine Sikirevci opcina.sikirevci@gmail.com.

VI.

Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima sa područja Općine Sikirevci u 2020. godini, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Sikirevci i na web stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.
Svaki pristupnik javnom pozivu može na objavljenu Odluku podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku u roku osam dana od dana primitka pisane obavijesti.
Pomoć se isplaćuje u roku 30 dana od stupanja na snagu Odluke o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima sa područja Općine Sikirevci u 2020. godini.

VII.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima neće se vraćati podnositeljima.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sikirevci, telefon:035/481-215.

Javni poziv je objavljen na oglasnim pločama i na službenoj web stranici Općine Sikirevci (www.opcina-sikirevci.hr).

KLASA:604-02/20-01/01
URBROJ:2178/26-01-20-02
U Sikirevcima, 05.06.2020.

OPĆINA SIKIREVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

Općinski načelnik
Josip Nikolić, dpl.ing.

 

PRILOZI

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE STUDENTIMA S PRILOZIMA

Odluka o raspisivanju javnog poziva

Skip to content