Javni poziv -održavanje javne rasvjete na području Općine Sikirevci

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sikirevci (SVBPŽ, 11/21), članka 8.
Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Sikirevci (SVBPŽ, br. 6/20.) i članka 47. Statuta Općine Sikirevci (SVBPŽ, br. 11/21),Općinski načelnik objavljuje:

P O Z I V  za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete

Naručitelj Općine Sikirevci pokrenuo je nabavu ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, evidencijski broj nabave 09/23-JN, komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine
Sikirevci, a temeljem ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti koja je predmet ovog poziva. Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) za godišnju procijenjenu
vrijednost nabave iz Plana nabave do 200.000,00 kn bez PDV-a za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za nabavu radova (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije
obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, odnosno provodi je sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (SVBPŽ, br. 06/20), sukladno
Odluci o komunalnim djelatnostima Općine Sikirevci (SVBPŽ, br. 11/21.). Postupak nabave će se provesti slanjem poziva na dostavu ponuda sukladno članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima i člankom 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (SVBPŽ, br. 6/20), te oglašavanjem na oglasnoj ploči i internetskoj stranici.
Prilozi:
1. JAVNI POZIV
Prilog I. – Ponudbeni list,
Prilog II. – Troškovnik,
Prilog III. – Izjava o nekažnjavanju,
Prilog IV. – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz natječajne dokumentacije
Prilog V. – Izjava o predaji Jamstva za dobro i pravovremeno izvođenje ugovorenih poslova

JAVNI POZIV ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Prilog-I.-Ponudbeni-list-2

Prilog -II.-Troškovnik javna Sikirevci

Prilog-III.-Izjava-o-nekaznjavanju-2

Prilog-IV.-Izjava-o-prihvacanju-uvjeta-iz-natjecajne-dokumentacije-2

Prilog V. Izjava o dostavi jamstva

 

 

Skip to content