Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima , načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci «Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije»br.5/2011.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci(KLASA: 945-05/20-01/1; URBROJ: 2178/26-01-20-1 od 25.08.2020.,općinski načelnik Općine Sikirevci dana 25. kolovoza 2020.god. objavljuje:

J A V N I N A T J E Č A J
za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci

PREDMET ZAKUPA
1. Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u građevinskoj zoni na području Općine Sikirevci-Jaričište:

Tehnološka cjelina Br. k.č. kultura Površina ha Početna cijena  zakupa Kn jamčevina polog 10% Kn
1 2214 oranica 8,9333 3.311,57 331,16
2 2215 oranica 9,1776 3.402,14 340,21
3 2216 oranica 7,9360 2.941,88 294,19

2. Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta na području katastarske općine Sikirevci .

3. Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok od 3 (tri) godine.

Zakupninu za svaku slijedeću godinu trajanja zakupa zakupoprimatelj se obvezuje platiti do 30.lipnja iste godine.
Tabelarni pregled i popis katastarskih čestica koje se izlažu zakupu na ovom natječaju s početnim iznosom zakupnine i garantnim pologom iskazan je u točki 1. ovog natječaja.

4. Garantni polog –jamčevina za sudjelovanje u natjecanju je 10% od početna cijene za ponuđenu parcelu.

5. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Proračuna Općine Sikirevci IBAN 85 2390 0011 8570 0000 0, model 68 ,s pozivom na broj 7757-OIB uz naznaku “Garantni polog za sudjelovanje na natječaju za zakup“.

6. Svaka katastarska čestica čini jednu cjelinu za dostavu ponude.

7. Pismena ponuda mora sadržavati:
a. ime i prezime odnosno naziv i adresa natjecatelja, OIB,
b. visinu ponuđenoga iznosa na ime zakupnine za svaku tehnološku cjelinu (česticu) posebno.

8. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača:
– najviša ponuđena cijena zakupa
– nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ili pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivrednih poslova,
– nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ima prebivalište odnosno sjedište na području jedinice lokalne samouprave koja provodi natječaj,

9.Fizička i pravna osoba koja se natječe ima pravo zakupa samo jedne tehnološke cjeline.

10. Ukoliko nije bilo ponuđača za određene tehnološke cjeline , općina Sikirevci će ponovo raspisati javni natječaj za preostale cjeline .

11.Fizička ili pravna osoba koja je po kriteriju najbolji ponuđač na sve tri tehnološke cjeline, može dobiti u zakup samo jednu tehnološku cjelinu po svom izboru.

12.Nakon izbora ponude fizičke ili pravne osobe koja je po kriteriju najbolji ponuđač , a koji je po svom izboru dobio samo jednu tehnološku cjelinu, za preostale cjeline više se ne uzimaju u razmatranje ponuđene njegove cijene.

13.Ostale tehnološke cjeline u zakup dobiva fizička ili pravna osoba koja je ispunila sve uvjete iz točke 9.ovog Javnog natječaja , te je idući najviši ponuđač onaj nakon što se izuzme ponuda osobe koja je prva izabrala tehnološku cjelinu.

14.Osobe koje sudjeluju na natječaju trebaju uz ponudu priložiti dokumente temeljem kojih ostvaruju prvenstveno pravo zakupa i to kako slijedi:
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – dokaz: rješenje o upisu u upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva,
– dokaz o izvršenoj uplati pologa
– presliku osobne iskaznice
– potvrda od strane općine da ne postoje dugovanja prema njoj.

15. Nevažećim ponudama smatraju se:
– zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača
– dva ili više nositelja gospodarstva prijavljena na istoj adresi stanovanja
– ponude koje su zaprimljene van roka natječaja.

16. Pismene ponude šalju se poštom ili se osobno predaju u pisarnicu općine Sikirevci , u zatvorenim omotnicama s naznakom: PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VL. OPĆINE SIKIREVCI – NE OTVARAJ, na adresu Sikirevci, Ljudevita Gaja br.4/a., 35224 SIKIREVCI u roku od 8 dana od dana objave natječaja- zaključno 01. rujna 2020..god. do 11,00 sati. Obavijesti o raspisivanju natječaja objavljuje se na Oglasnim pločama u oba naselja općine i web stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr

17. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

18. Otvaranje pismeni ponuda provest će se 01.rujna 2020. u 12,00 sati u prostorijama Općine Sikirevci-općinska vijećnica.

19. Otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo za gospodarenje imovinom, a na temelju zapisnika Povjerenstva, Općinski načelnik će donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude.
O donesenoj Odluci o najpovoljnijoj ponudi obavještavaju se svi sudionici natječajnog postupka za određenu nekretninu.

20.Jamčevina uračunat će se najpovoljnijem natjecatelju u cijenu zakupa. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćeni garantni polog se vraća.
Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne pristupi zaključenju Ugovora o zakupu u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru ,garantni polog mu se neće vratiti.
Općina Sikirevci zadržava pravo raskida ugovora i prije isteka roka za zakup prilikom privođenja zemljišta namjeni koje je programom predviđeno za izgradnju poduzetničke zone.

21. Ostali uvjeti zakupa bit će uređeni Ugovorom o zakupu.

22. Nekretnine iz točke 1. mogu se razgledati u dogovoru s Općinskim načelnikom, gdje se mogu dobiti i sve druge informacije i obavijesti vezane uz Natječaj na telefon:  035/481-215.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINA SIKIREVCI

Općinski načelnik:
Josip Nikolić, dipl.ing.

KLASA: 945-05/20-01/1
URBROJ: 2178/26-01-20-02
Sikirevci, 25.kolovoza 2020.

 

PRILOZI

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZEMLJA OPĆINSKA 2017.

NATJEČAJ ZAKUP POLJ.ZEMLJIŠA OPĆINSKA 2017.

OBRAZAC PONUDE JAVNI NATJEČAJ 2020.

 

Skip to content