Poziv na 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.) , sazivam 1. sjednicu  Općinskog vijeća općine Sikirevci :

          SRIJEDA   14. srpanj  2021. godine u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi ,  Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća općine Sikirevci
  2. Prijedlog Odluke o imenovanju komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
  3. Prijedlog Odluke o imenovanju odbora za proračun i financije
  4. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
  5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću za 2021. god.za stari saziv vijeća i novi saziv vijeća)
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o polugodišnjem izvršenju Proračuna općine Sikirevci za 2021. godinu s obrazloženjem
  7. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Sikirevci
  8. Prijedlog Odluke o naknadima vijećnicima i dugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Sikirevci
  9. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima općinskog načelnika općine Sikirevci, za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
  10. Pitanja, prijedlozi i razno,

 U slučaju spriječenosti molim Vas  da opravdate svoj izostanak .

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2178/26-02-21-1
Sikirevci: 09.srpanj 2021.god.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Zovko,

PRILOZI

1-POZIV SJEDNICA OV 2021.

1. Sjednica – Zapisnik 2021

Skip to content