Poziv na 11. sjednicu općinskog vijeća Općine Sikirevci

PREDMET:     11. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

– p o z i v

 

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)  i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 11. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

 

PETAK, 09. prosinac 2022. godine  u 19,00 sati.

 

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi ,  Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

           

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

-verifikacija zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Sikirevci

 

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjenama i dopunama   Proračuna Općine Sikirevci  za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.god.,  tabelarni  prikaz  opći i posebni dio ,po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj cjelini    uz obrazloženje

 

Izmjena  I dopuna plana Programa  sukladno  Izmjenama i dopunama Proračuna  za 2022. god. i za:

 

2a.  građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 2022. god.

2b.  održavanja komunalne infrastrukture Općine Sikirevci za 2022. god.

2c.  javnih potreba u sportu Općine Sikirevci za 2022. god.

2d.  javnih potreba u kulturi i udruga građana Općine Sikirevci za 2022. god.

2e.  javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Sikirevci za 2022. godinu

2f. trošenja  sredstva  od zakupa i  prodaje  poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu RH  na području Općine Sikirevci za 2022. god

2g. utroška sredstava ostvarenih od  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sikirevci za 2022. god.

 

  1. Prijedlog Odluke o I. Izmjeni I dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sikirevci za 2022. godini

 

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju  Proračuna Općine Sikirevci za 2023. godinu i  projekcije za 2024. i 2025.god. – tabelarni  prikaz opći i posebni  dio ,   uz obrazloženje

 

Prijedlog Programa sukladno Proračunu za 2023. godinu i to za:

 

4a.  građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 2023. god.

4b.  održavanja komunalne infrastrukture Općine Sikirevci za 2023. god.

4c.  javnih potreba u sportu Općine Sikirevci za 2023. god.

4d.  javnih potreba u kulturi i udruga građana Općine Sikirevci za 2023. god.

4e.  javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Sikirevci za 2023. godinu

4f.  utrošak  sredstva  od zakupa i  prodaje  poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu RH  na području Općine Sikirevci za 2023. god

4g. utroška sredstava ostvarenih od  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sikirevci za 2023. god.

 

  1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sikirevci za 2023. god.

 

  1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljeni u Općinskom vijeću Općine Sikirevci za 2023.god.
  2. Prijedlog Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2023.-2025.g.

 

 

  1. Pitanja, prijedlozi, razno

 

 

            Zbog važnost molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.035/ 481-215.

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Zovko,v.r.

11. Poziv na sjednicu. (1)

 

 

 

 

Skip to content