Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)  i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 14. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

PETAK, 23. lipnja 2023. godine  u 20,00 sati.

 

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi ,  Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

              

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

-verifikacija izvatka iz zapisnika s 13. održane sjednice Općinskog vijeća

1. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sikirevci

2. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika Općinskog vijeća Općine Sikirevci

3. Prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Vila Zvončica“

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Vila Zvončica“

5. Prijedlog Odluke o korištenju javnih površina na području Općine Sikirevci.

6. Pitanja, prijedlozi i razno

  Zbog važnost molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.035/ 481-215.

 

                                                                                                                                                                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Zovko, v.r.

 

14. Poziv na sjednicu. (3)

 

Skip to content