Javni natječaj za financiranje programa i potreba udruga u 2018. godini

(1) Općina Sikirevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture te ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sikirevci za 2018. godinu.

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti program/projekt koji doprinosi razvoju Općine Sikirevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine za slijedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – kultura
  • Prioritetno područje 2 – sport i rekreacija
  • Prioritetno područje 3 – ostale društvene djelatnosti

(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 270.000,00 kuna. Od toga za:

  • Prioritetno područje 1 – kultura 70.000,00 kuna
  • Prioritetno područje 2 – sport i rekreacija 170.000,00 kuna
  • Prioritetno područje 3 – ostale društvene djelatnosti 30.000,00 kuna

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja kulture je 5.000,00 kuna, a najveći iznos je 30.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja sporta i rekreacije je 5.000,00 kuna, a najveći iznos je 80,000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja ostalih društvenih djelatnosti je 1.000,00 kuna, a najveći je 10.000,00 kuna.

Za programe/projekte za koje je potpisan ugovor o privremenom financiranju, ukupan iznos odobren od strane davatelja sredstava umanjuje se za iznos isplaćen sukladno ugovoru o privremenom financiranju.

(4) Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja, zaključno s 5. veljače 2018. do 12:00 sati, ako se radi o osobnoj dostavi. Ako se prijava šalje poštom, smatra se da je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijima pošiljke.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

(5) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Sikirevci https://www.opcina-sikirevci.hr

(6) Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom i elektroničkom obliku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u, DVD-u ili USB sticku) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku te se šalje zajedno s prijavom u papirnatom obliku kao njezin prilog.

Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom s povratnicom, kurirom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “ne otvarati”.

Prijave se šalju na slijedeću adresu:

Općina Sikirevci
Ljudevita Gaja 4a
Sikirevci, 35222 Gundinci
“Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2018. godini – NE OTVARATI”

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim natječajem, te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog natječaja neće se razmatrati.

(7) Svaki prijavitelj može prijaviti jedan (1) program ili jedan (1) projekt u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

(8) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2018. godini.

(9) Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na slijedeću adresu elektronske pošte: opcina.sikirevci@sb.t-com.hr i to najkasnije do 30. siječnja 2018. godine. Općina Sikirevci nema obveze odgovarati na pitanja postavljena nakon ovog datuma.

 

Načelnik

Josip Nikolić, dipl. ing.

PRILOZI

Upute za prijavitelje

B1 Obrazac opisa programa ili projekta

B2 Obrazac proracuna programa ili projekta

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

B4 Obrazac Izjave o nekaznjavanju

B5 Obrazac o ispunjenim obvezama

B6 Obrazac za ocjenjivanje

C1 Obrazac opisnog izvjestaja

C2 Obrazac financ izvjestaja

 

Skip to content