Izmjene i dopune poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne vrijednosti -radova na Izgradnji parkirališta sa oborinskom odvodnjom na parceli društvenog doma u naselju Jaruge

Naručitelj Općina Sikirevci, Ul.Ljudevita Gaja 4/A,35224 Sikirevci, OIB: 58216299647, dana 28. svibnja 2019. g. objavljuje Izmjene i dopune poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabavne vrijednosti- predmet nabave: radovi na Izgradnji parkirališta sa oborinskom odvodnjom na parceli društvenog doma u naselju Jaruge, KLASA: 361-028/19-01/03;URBROJ:2178/26-01-19-2 ,Evidencijski broj nabave: JN 20/2019 , objavljene na web stranicama Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr 24.05.2019. godine u  Uputama ponuditeljima za izradu ponude mijenjaju se i dopunjuju pojedina poglavlja i točke.

PRILOZI

Izmjena i dopuna poziva za dostavu ponuda – Izgradnja okoliša ispred objekta društveni dom Jaruge- 2019

 

Skip to content