JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE STUDENTIMA 2. I VIŠIH GODINA S STATUSOM REDOVNOG STUDENTA S PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu  jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine Sikirevci za akademsku godinu 2021./2022. godinu i  (KLASA:402-01/22-01/1;URBROJ:2178-26-01-22-01 od 15.06.2022.godine) Općinski načelnik Općine Sikirevci  dana 17.06.2022. godine raspisuje sljedeći:

JAVNI POZIV

ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE

 STUDENTIMA  2. I  VIŠIH GODINA S STATUSOM REDOVNOG STUDENTA 

S PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI  ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

 

I.

Raspisuje se javni poziv za dodjelu jednokratne i bespovratne novčane pomoći (dalje: pomoći) redovnim  studentima( studenti koji su upisali 2. godinu studija- 3. semestar pa na više) sa područja Općine Sikirevci ( naselja Sikirevci i Jaruge)  da podnesu zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za 2022. godinu.

II.

Pomoć se dodjeljuje  u jednokratnom iznosu od 1.500,00 kuna po studentu.

III.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da su državljani Republike Hrvatske,
  • da imaju prebivalište na području Općine Sikirevci
  • da imaju status redovnog studenta – da su upisali tekuću akademsku godinu kao redovni  studenti, odnosno da su redovno upisali 2.godinu studija( 3.semestar) pa na više.

IV.

Studenti su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. popunjen obrazac Prijave na javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći (prilog 1. Odluke) u izvorniku (može se preuzeti na web stranci općine Sikirevci ili osobno u pisarnici općine Sikirevci),
  2. preslika osobne iskaznice,
  3. potvrdu fakulteta o upisu i statusu redovnog – u izvorniku
  4. preslik kartice žiro-računa, tekućeg računa ili štedne knjižice sa vidljivim brojem računa,
  5. privolu za obradu osobnih podataka.

V.

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave ovog javnog poziva odnosno najkasnije do 30.06.2022. godine  na adresu Općina Sikirevci, Lj. Gaja 4/a, 35224 Sikirevci s napomenom- Pomoći studentima akademska godina  2021/2022. godini, a predaju se osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci ,  poštom u zatvorenoj omotnici , te na e-maill općine Sikirevci opcina.sikirevci@gmail.com.

VI.

Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima sa područja Općine Sikirevci  u 2022. godini,  koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Sikirevci   i na web stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.

Svaki pristupnik javnom pozivu može na objavljenu Odluku podnijeti pisani prigovor Općinskom načelniku u roku osam dana od dana primitka pisane obavijesti.

Pomoć se isplaćuje u roku od 30 dana od stupanja na snagu Odluke o dodjeli i isplati jednokratnih novčanih pomoći studentima sa područja Općine Sikirevci  u 2022. godini.

VII.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima neće se vraćati podnositeljima.
Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Sikirevci, telefon:035/481-215.
Javni poziv je  objavljen na oglasnim pločama i na službenoj web stranici Općine Sikirevci (www.opcina-sikirevci.hr).

 

KLASA:402-01/22-01/1

URBROJ:2178-26-01-22-02

U Sikirevcima, 17.06.2022.

OPĆINA SIKIREVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

PRILOZI

JAVNI_POZIV_STUDENTI_2022

Odluka-objava-poziva-2022

OBAVIJEST STUDENTI. 2022odt (1)

OBRAZAC-PRIJAVA NA JAVNI POZIV odt

OBRAZAC-PRIVOLA odt

Skip to content