Rješenje o isplati novčanih sredstava za nabavljeni radni materijal za osmoškolce od 31.8.2023.

Općina Sikirevci sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Sikirevci u 2023. godini („Službeni glasnik Općine Sikirevci“, broj 5/22.),a na temelju članka 2. Odluke o isplati novčanih sredstava za sufinanciranje nabavljenog radnog materijala za učenike osnovne škole iz naselja Jaruga za 2023/2024.god. („Službeni glasnik Općine Sikirevci“ br.4/23.) od 29.08.2023.god.,i raspisanoga Javnog poziva od 31.08.2023. god. , općinski načelnik Općine Sikirevci po službenoj dužnosti, d o n o s i

R J E Š E NJ E

1. Roditeljima djece iz naselja Jaruga koji pohađaju osnovnu školu , školska godina 2023./2024. sa prebivalištem na području Općine Sikirevci, odobrava se isplata novčanih sredstava jednokratna
pomoć za nabavu radnog materijala sukladno članku 2. Odluke isplati novčanih sredstava za sufinanciranje nabavljenog radnog materijala za učenike osnovne škole iz naselja Jaruga za 2023/2024.god. („Službeni glasnik Općine Sikirevci“ br.4/23.) , gdje je određen iznos jednokratne novčane pomoći, koji se prilaže ovom Rješenju i čini njegovu sastavnicu.

2. Jednokratnu novčanu pomoć opisanu u točki 1. ovog dispozitiva isplatit će Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci, na račun roditelja/staratelja djece s područja Općine Sikirevci prema predanom Zahtjevu sa svom popratnom dokumentacijom, iz sredstava Proračuna Općine Sikirevci za 2023. godinu sa pozicije R176,naknada u novcu za pomoć u nabavi radnog materijal, Program 1010 Socijalna zaštita, Aktivnost A101001 Socijalna pomoć građanima.

3. Žalba izjavljena protiv ovog Rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno Proračunu Općine Sikirevci za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Sikirevci“, broj 5/22.) i sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Sikirevci u 2023. godini („Službeni glasnik Općine Sikirevci“, broj 5/22.), a prema Odluci o isplati novčanih sredstava za sufinanciranje nabavljenog radnog materijala za učenike osnovne škole iz naselja Jaruga za 2023/2024.god. („Službeni glasnik Općine Sikirevci“ br.4/23.) koja čini sastavnicu ovog Rješenja. Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci na temelju raspisanog Javnog poziva od 31.08.2023.god. utvrđeno posebnom Odlukom načelnika, a za koja su sredstva osigurana u Proračunu Općine Sikirevci za 2023. godinu. Slijedom iznesenog, a na temelju čl. 23., čl. 48., čl. 50. st.1. i čl. 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47./09. i 110/21.), te članka 2. Odluke o isplati novčanih sredstava za sufinanciranje nabavljenog radnog materijala za učenike osnovne škole iz naselja Jaruga za 2023/2024.god. („Službeni glasnik Općine Sikirevci“ br.4/23.) riješeno je kao u izreci ovog Rješenja. Sukladno odredbi članka 144. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ , broj 18/22., 46/22. i 119/22.) žalba ne odgađa izvršenje ovog Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za hrvatske branitelje, udruge, demografiju i socijalnu politiku Brodsko-posavske županije u roku od 15 dana od primitka ovog
rješenja, a ista se neposredno predaje ili šalje poštom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.
Oslobođeno plaćanja upravnih pristojbi na temelju članka 9. stavka 2. točke 15. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16. i 114/22.)

Općinski načelnik:
Josip Nikolić, dipl.ing.,drv.

Rješenje isplata radnog materijala

Skip to content