POZIV-17. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.) i članka 11. stavak 6. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam
17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

PETAK, 08. prosinac 2023. godine u 19,00 sati

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci. Za sjednicu se predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

-verifikacija izvatka iz zapisnika s 16. održane sjednice Općinskog vijeća
1. Prijedloga Odluke o I. Izmjeni i dopuni Proračuna općine Sikirevci za 2023. godine -opći i posebni dio s obrazloženjem
a). Prijedlog I. Izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
b). Prijedlog I. Izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2023.g
c). Prijedlog I. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. god.
d). Prijedlog I. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2023. god.
e). Prijedlog I. Izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i udruga građana za 2023.g.
f). Prijedlog I. Izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023.god.
g). Prijedlog I. Izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Sikirevci za 2023.g.
2. Prijedlog plana Proračuna Općine Sikirevci za 2024.g. s projekcijama za 2025. i 2026. god .- opći i posebni dio s obrazloženjem
a). Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. god.

b). Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2024.g
c). Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2024. god.
d). Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2024. god.
e). Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i udruga građana za 2024.g.
f). Prijedlog Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024.god.
g). Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Sikirevci za 2024.g.

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Sikirevci za 2024.god.
4. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u općinskom vijeću općine iz proračuna za 2024. god.

Nacrt Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Sikirevci
6. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Sikirevci

Prijedlog-Godišnji plan razvoja Civilne zaštite s financijskim učincima ta trogodišnje razdoblje 2024.-2026.
8. Pitanja, prijedlozi i razno

Skip to content