P O Z I V – na izvanrednu 21. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.,“Službeni glasnik Općine Sikirevci“br.1/22, 7/23.)  i  članka 58. stavak 6. i 7. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 21. sjednicu  Općinskog vijeća  Općine Sikirevci  elektroničkim putem za

 PONEDJELJAK , 10. LIPANJ  2024. godine u vremenu od 13:00 do 21,00 sat

Sjednica će biti održana elektroničkim  putem te za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:               

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog odluke o izradi izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Sikirevci

2. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije zelene urbane obnove Općine Sikirevci od 2024. godine do 2030.godine .

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Zovko, v.r.

21. Poziv na izvanrednu sjednicu.

OBRAZAC ZA IZJAŠNJAVANJE

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije zelene urbane obnove

PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI ID PPUO SIKIREVCI

 

Skip to content