ODLUKA O NAJPOVOLJNIJEM PONUDITELJU PO POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Sikirevci   („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/2020.), a  temeljem članka 47. Statuta Općine Sikirevci (”Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ br. 11/21), te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (KLASA: 406-04/24-01/2; URBROJ:2178/26-01-24-07, od 02.05.2024. godine) u postupku jednostavne nabave za sklapanje Ugovora o nabavi usluga, ev. br. EVJN-5/24, odgovorna osoba Naručitelja, Općinski načelnik, 07. svibnja 2024. godine, donosi sljedeću

 

O D L U K U    O    O D A B I R U

NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA PO POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Naručitelj: OPĆINA SIKIREVCI, 35 224 Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/A; OIB: 58216299647

Odgovorna osoba naručitelja: Josip Nikolić, dipl. ing. drv., općinski načelnik

Predmet nabave:

Usluga provođenja projekta „Zaželi IV“, SF.3.4.11.01.0104

Odluka o odabiru nalazi se u privitku.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – nabava usluga – ZAŽELI IV

Skip to content