POZIV – 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)  i članka 11. stavak 6. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 18. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

PETAK, 19. siječnja 2024. godine  u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi ,  Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

               

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

-verifikacija izvatka iz zapisnika s 17. održane sjednice Općinskog vijeća

  1. Prijedloga Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja pametne Općine Sikirevci od 2020.-2023. na razdoblje od 2024.-2027. godine

 

  1. Prijedlog Odluke o osnivanju prava osobne služnosti- prava uporabe

 

  1. Prijedlog-Analiza stanja civilne zaštite za Općinu Sikirevci u 2023. godini

 

  1. Pitanja, prijedlozi i razno

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Zovko,v.r.

Skip to content