Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine” br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.) i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

PONEDJELJAK, 18.rujna 2023. godine u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D
-verifikacija izvatka iz zapisnika s 14. održane sjednice Općinskog vijeća
1. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sikirevci za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine uz bilješke i obrazloženja
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za 01.01.-30.06.2023. godine
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sikirevci za razdoblje 01.01.- 30.06.2023.godine
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti(sport, kultura i udruga građana) Općine Sikirevci za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Sikirevci za razdoblje od 01.-30.06.2023. godine
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Sikirevci za razdoblje
01.01.-30.06.2023.godine
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o programa utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 01.01.-30.06.2023.godine
8. Pitanja, prijedlozi i razno

Zbog važnost molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.035/ 481- 215.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomislav Zovko,v.r.

15. Poziv na sjednicu.

Skip to content