POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje i intervju

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci – 1. izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme objavljuje:

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje i intervju kandidatima koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave, te ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, broj 6534, dana 15.11.2023. Kandidati koji su pravodobno podnijeli uredne prijave i ispunjavaju uvjete objavljene u javnom natječaju bit će obaviješteni i putem elektroničke pošte ili telefonom. Prethodna provjera znanja i sposobnosti – pisano testiranje i intervju održat će se dana 11.12.2023. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja 4A, 35224
Sikirevci, prvi kat. Pisano testiranje odnosi se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Pisano testiranje provodi na temelju sljedećih propisa:
1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
3. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09 i 110/21).
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati s liste koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Kandidati koji dođu poslije 12:00 sati neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja. Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj sukladno članku 22. stavak 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18, 112/19). Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata. Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati. Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova koje će obavljati (pisano testiranje) trajat će 45
minuta. Nakon što Povjerenstvo pregleda i ocjeni testove stručnog dijela, kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova moći će pristupiti intervjuu.

Intervjuu će se održati isti dan. Intervju provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, a u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, Povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku koji vrši izbor kandidata. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku obavijesti o izboru u roku od 8 (osam) dana, prije donošenja rješenja o imenovanju. Rješenje o imenovanju izabranog kandidata dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete. Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o imenovanju izabranog kandidata ne može izjaviti žalbu, ali može pokrenuti
upravni spor u roku 30 dana od dana primitka rješenja. Žalba se izjavljuje Upravnom sudu u Osijeku. Ovaj poziv bit će objavljen na Internet stranici Općine Sikirevci https://www.opcina-sikirevci.hr/, te oglasnoj ploči Općine Sikirevci.

Sikirevci, 5.12.2023. godine

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 2023

 

Skip to content