POZIV – 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.,“Službeni glasnik Općine Sikirevci“br.1/22, 7/23.)  i članka 11. stavak 6. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 19. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Sikirevci.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi ,  Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci, 20. ožujka 2024. godine s početkom u 20 sati.  Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

-verifikacija izvatka iz zapisnika s 18. održane sjednice Općinskog vijeća

1.Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg ostvarenja Proračuna Općine Sikirevci za 2023. godinu (opći i posebni dio uz obrazloženje)

1..a) Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju  programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. god.

1.b) Prijedlog Odluke o usvajanju godišnje izvješće o izvršenju  programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2023. god.

1.c). Prijedlog Odluke o usvajanju godišnje izvješće o izvršenju  socijalnog programa za 2023. god.

1.d) Prijedlog Odluke o usvajanju godišnje izvješće o izvršenju  programa javnih potreba u sportu za 2023. god.

1.e) Prijedlog Odluke o usvajanju godišnje izvješće o izvršenju  programa javnih potreba u području kulture i udruga građana za 2023. god.

1.f) Prijedlog Odluke o usvajanju godišnje izvješće o izvršenju  socijalnog programa za 2023. god.

1.g) Prijedlog Odluke o usvajanju godišnje izvješće o izvršenju  programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. god.

2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu.

3. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća inventurne komisije o popisu imovine, obveza i potraživanja općine Sikirevci sa stanjem 31.12.2023.

3.a. Prijedlog Odluke o otpisu obveza stanje 31.12.2023.

4. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana o gospodarenjem otpadom na području općine Sikirevci za 2023. god

5. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o primjeni agrotehničkim mjerama u 2023. god.

6. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Sikirevci za 2023.godinu.

7. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom za općinu Sikirevci za 2024. godini

8. Prijedlog Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Sikirevci za 2024.god.

9. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći za sanaciju štete na stambenim objektima nužnim za život nastale uslijed jakog olujnog nevremena u srpnju 2023.god. na području Općine Sikirevci

10. Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima općinskog načelnika

11. Pitanja, prijedlozi i razno

Zbog važnost molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.035/ 481-215.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Tomislav Zovko,v.r.

Zapisnik 18. sjednice Općinskog vijeća

Skip to content